Thông tin về những kết luận mới của luận án Sử dụng phần mềm dạy học Tiến hoá (Sinh học - 12 THPT)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin về những kết luận mới của luận án Sử dụng phần mềm dạy học Tiến hoá (Sinh học - 12 THPT), Nghiên cứu sinh: Nghiêm Thị Ngọc Bích

  THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA
 LUẬN ÁN TIẾN SĨ
 
Tên đề tài: Sử dụng phần mềm dạy học Tiến hoá (Sinh học - 12 THPT)
Mã số: 62.14.10.07. Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Sinh học
Nghiên cứu sinh: Nghiêm Thị Ngọc Bích
Người hướng dẫn:       1. TS. Vũ Đức Lưu
                                    2. PGS.TS. Nguyễn Đức Thành
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
Những kết luận mới của luận án:
- Hoàn thiện hệ thống nguyên tắc, quy trình xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học nói chung và vận dụng vào xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học Tiến hoá (Sinh học 12 - trung học phổ thông) nói riêng, góp phần làm sáng tỏ phương hướng ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học.
- Xác định phương pháp sử dụng phần mềm dạy học Tiến hóa (Sinh học 12) để tổ chức bài trên lớp.
- Xác định phương pháp sử dụng phần mềm dạy học Tiến hóa (Sinh học 12) để hướng dẫn cho học sinh tự học.
- Góp phần phát triển lí luận và phương pháp dạy học Sinh học theo hướng ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học nói chung và trong dạy học phần Tiến hoá (Sinh học 12) nói riêng.
    
  
Người hướng dẫn
 
 
 
1. TS. Vũ Đức Lưu
 
 
2. PGS.TS. Nguyễn Đức Thành
Nghiên cứu sinh
 
 
 
 
Nghiêm Thị Ngọc Bích
 
   

A SUMMARY OF  THE NEW FINDINGS IN
THE DOCTORAL THESIS

Topic: Using a Software to Teach Evolution in Biology Textbook, Grade 12
Code: 62.14.10.07
Field: Teaching Biology Methodology
PhD student: Nghiem Thi Ngoc Bich
Supervisors:
                    1. Dr. Vu Duc Luu
                     2. Assoc. Prof. Dr Nguyen Duc Thanh
Training institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences
The new findings of the thesis:
 - Complete a system of principles and processes of making and using a teaching software in general and apply this system in teaching Evolution in Biology textbook, Grade 12 in particular, which sheds light on the direction of applying  technological achievements in teaching biology.
 - Identify methods of using software to teach Evolution in Biology textbook, Grade 12 which facilitate biology lesson organization.
- Identify methods of using a software to teach Evolution in Biology textbook, Grade 12 to guide students how to study by themselves.
 - Contribute to Teaching Biology Methodology in terms of applying technological achievements in teaching Biology generally and Evolution in Biology textbook Grade 12 particularly.
  
  
Supervisors
 
 1. Dr. Vu Duc Luu
 
 
2. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Duc Thanh
 PhD student
 
 
                                                     Nghiem Thi Ngoc Bich
 

Tin khác