Thông tin luận án "Phương thức xây dựng NHCH đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên Đại học sư phạm Toán qua học phần Đại số sơ cấp" của NCS Thái Thị Nga

04/10/2017 10:48 GMT+7
Thông tin luận án "Phương thức xây dựng NHCH đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên Đại học sư phạm Toán qua học phần Đại số sơ cấp" của NCS Thái Thị Nga. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Mã số: 62.14.01.11

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án:                Phương thức xây dựng NHCH đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên Đại học sư phạm Toán qua học phần Đại số sơ cấp

Chuyên ngành:           Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số:                       62.14.01.11

Nghiên cứu sinh:       Thái Thị Nga

Cán bộ hướng dẫn:   PGS.TS Trần Kiều

                                    PGS.TS Nguyễn Thị Lan Phương

Cơ sở đào tạo:            Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của luận án

1.   Luận án làm sáng tỏ cơ sở lý luận liên quan đến luận án, bao gồm:  Làm rõ khái niệm năng lực, năng lực giải quyết vấn đề, đánh giá năng lực, ngân hàng câu hỏi.

2.   Đề xuất cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề, đường phát triển năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên Đại học sư phạm Toán làm cơ sở cho hoạt động đánh giá năng lực này của sinh viên ĐHSP Toán. Đề xuất phương thức xây dựng ngân hàng câu hỏi với qui trình gồm 10 bước và cách thức sử dụng, quản lý ngân hàng câu hỏi đó.

3.   Phương thức xây dựng ngân hàng câu hỏi được minh họa bởi 96 câu hỏi Đại số sơ cấp thuộc hai chương: Hàm số và đồ thị; Giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình; thực hiện thử nghiệm 32 câu hỏi. Dữ liệu thử nghiệm được xử lý bởi phần mềm ConQuest để được các thông số cần thiết của câu hỏi, đồng thời điều chỉnh đường phát triển năng lực giải quyết vấn đề đã dự thảo. Các câu hỏi đáp ứng đủ yêu cầu của ngân hàng câu hỏi được cập nhật và quản lý bằng phần mềm FastTEST 2.0, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng kết xuất đề kiểm tra để sử dụng trong quá trình giảng dạy và đánh giá.

 

SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS INCLUDED IN DOCTORIAL THESIS

 

Name of thesis:                       Method of formulating item bank to assess problem-solving competency of students in mathematics education through elementary algebra module

Major:                          Theory and Tactics of teaching Mathematics

Code:                                      62.14.01.11

Postgraduate:                         Thai Thi Nga

Scientific supervisors:             Assoc. Prof., DSc. Tran Kieu

                                                Assoc. Prof., DSc. Nguyen Thi Lan Phuong

Training institute:                    Vietnam Institute of Educational Sciences

New conclusions of the thesis

1. The thesis clarifies its theoretical foundation, including: definition of competency, problem-solving competency, competency assessment and item bank.

2. Propose structure of problem-solving competency, roadmap of problem-solving competency of students in mathematics education schools as basis for assessment of such competency of students. Propose method of formulating item bank with 10-step procedure and method of use and management of such item bank.

3. Method of formulating item bank illustrated by 96 elementary algebra items in two chapters: Functions and graph; Solution of equation, system of equations, inequation, system of inequation; test 32 items. Tested data are processed by ConQuest software to obtain necessary parameters of items; concurrently adjust the roadmap of problem-solving competency as drafted. The items have satisfied fully with requirements of item bank; updated and managed by FastTEST 2.0 software, enabling users to printout any tests for use during the teaching and assessment.