Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố Đà Nẵng” của NCS Nguyễn Văn Huỳnh

05/08/2019 09:46 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố Đà Nẵng” ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên luận án: “Quản lý đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố Đà Nẵng”

Tên chuyên ngành: Quản lý giáo dục.                 Mã số: 9 14 01 14

Tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Huỳnh.         Khóa đào tạo : 2013

Tên người hướng dẫn:

                        Người hướng dẫn 1: GS.TS. Nguyễn Lộc

                        Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Phạm Minh Mục

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

            Luận chứng được sự cần thiết phải quản lý đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

            Hệ thống hóa, bổ sung và phát triển lý luận về quản lý đào tạo nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực trình đ cao đẳng nói riêng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong điều kiện kinh tế thị trường.

            Luận án đã tập hợp, phân tích và khái quát hóa các tài liệu để xây dựng được khung lý luận theo tiếp cận quản lý quá trình đào tạo ADDIE vận dụng đối với trường Cao đẳng.

            Dựa trên khung lý luận, với bộ công cụ được thiết kế phù hợp, luận án đánh giá được khá toàn diện thực trạng đào tạo và thực trạng quản lý đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng phù hợp với khung lý luận.

            Giá trị về mặt thực tiễn của luận án còn được thể hiện qua việc đề xuất 5 giải pháp quản lý đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng. Các giải pháp này bước đầu được khẳng định là cấp thiết và khả thi thông qua kết quả lấy ý kiến của 100 chuyên gia và thử nghiệm. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần hỗ trợ cho sự phát triển Kinh tế - Xã hội của Đà Nẵng cũng như các địa phương có liên hệ.

                                                                            

 Dissertation tittle: Managing the training of college-level workforces to meet the demands of social-economic development in Da Nang City.

Major: Education management.                                                    Code: 9 14 01 14

PhD Candidate: Nguyen Van Huynh                                           Training course: 2013

Research Supervisors:

The first supervisor: Prof. Dr. Nguyen Loc

The second supervisor: Assoc. Prof. Dr. Pham Minh Muc

Training Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

 THE NEW CONTRIBUTIONS OF  THE DISSERTATION

The study has proved the neccesity of managing the training of  workforces for the needs of social-economic development.

It also systemizes, modifies and develops the theoretical base for the science of human resourses training management in general, and for the college-level training in particular, to meet the demands of local development in the market economy.

Documents for establishing the theoretical background according to the ADDIE Accessment are also collected, analyzed, and generalized so that they can be applied for the training process at colleges.

With the suitable designed tools, the study has assessed the whole present situation of training and training management of college-level workforces in Da Nang city.

The practical values of the study is conveyed through the suggestion of five solutions for the situation of Da Nang. These, initially, are considered essential and feasible by 100 experts in the survey, and also tested. The findings are to contribute to social-economic development of Da Nang and other regions.

Tin khác