Thông tin luận án: “Phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận trải nghiệm” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy

26/04/2021 10:18 GMT+7
Thông tin luận án: “Phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận trải nghiệm”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên đề tài: Phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận trải nghiệm.

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

Mã số:        9.14.01.02

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Thủy

Họ và tên người hướng dẫn:     1. PGS.TS. Từ Đức Văn

2. PGS.TS. Lê Vân Anh

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

- Xác định được cấu trúc, các năng lực thành phần của năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ của học sinh trung học phổ thông.

- Xác định được những thành tố của quá trình giáo dục phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận trải nghiệm như: Mục tiêu; nội dung; hình thức, phương pháp tổ chức; đánh giá kết quả phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ theo tiếp cận trải nghiệm.

- Phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận trải nghiệm.

- Phân tích và xác định được thực trạng năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ của học sinh trung học phổ thông; thực trạng tổ chức các hoạt động phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ theo tiếp cận trải nghiệm cho học sinh trong và ngoài nhà trường.

-   Đề xuất được quy trình phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận trải nghiệm như: một cách hiệu quả; Thực nghiệm với nhóm biện pháp 1 và 2 cho thấy tính hiệu quả, khả thi  của các hoạt động trên.

- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các trường trung học phổ thông trong phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh.

Thesis title: "Developing communicative competence in teaching and learning foreign languages for high school students through experiential approach".

            Major: Theory and history of education

            Code: 9.14.01.02

            PhD student: Nguyen Thu Thuy

            Supervisor:   1. Assoc. Prof. Tu Duc Van

                                  2. Assoc. Prof. Le Van Anh

Training institution: Vietnam Institute of Educational Science

The content of new academic, theoretical contributions, new points drawn from the research and survey results of the thesis.

- Determining the structure and component competencies in communicative competencies in teaching and learning Foreign Languages of high school students.

- Identifying the elements of the educational process to improve communicative competencies in teaching and learning Foreign Languages for high school students such as: objectives; content; forms and methods of organization; evaluate the results of improving communicative competencies in teaching and learning Foreign Languages through experiential approach.

- Analyzing factors affecting the process of developing communicative competencies in teaching and learning Foreign Languages through experiential approach for high school students.

- Analyzing and determining the status of communicative competencies in teaching and learning Foreign Languages of high school students through experiential approach; the status of teachers' ability to organize activities of communicative competencies and the status of organizing communicative competency development activities for students in high schools.

- Proposing the process of organizing educational activities in schools to develop communicative competencies in teaching and learning Foreign Languages of high school students through experiential activities. The experimental results have confirmed the effectiveness of the above activities.

- The thesis can be used as a reasonable reference for teachers and educators in developing communicative competencies in teaching and learning Foreign Languages of high school students.

Tin khác