Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Xây dựng tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM"

24/03/2023 10:31 GMT+7
Ngày 24/03/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Xây dựng tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM", mã số B2021-VKH-07-MT do ThS. Đỗ Đức Lân làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi nghiệm thu có PGS. TS. Nguyễn Tuyết Nga, Chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng, đại diện các phòng chức năng của Viện, cùng các thành viên của nhiệm vụ.
 
Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm biên soạn và thử nghiệm tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường học thông qua hoạt động STEM theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên và học sinh trung học cơ sở, tạo cơ hội hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực bảo vệ môi trường vị sự phát triển bền vững.
 

Ông Đỗ Đức Lân trình bày kết quả nghiên cứu
 
Về cơ sở lý luận, nhóm nghiên cứu đã tổng quan vấn đề nghiên cứu giáo dục môi trường, các cách tiếp cận STEM trong giáo dục bào vệ môi trường cấp trung học cơ sở, thực tiễn giáo dục bảo về môi trường thông qua hoạt động STEM ở một số nước trên thế giới. Ngoài ra, nhiệm vụ cũng đã tổng quan vấn đề nghiên cứu tại Việt Nam, bao gồm về chính sách giáo dục bảo về môi trường và hoạt động giáo dục STEM ở cấp trung học cơ sở ở Việt Nam.
 
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, nhiệm vụ tổ chức xây dựng tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua STEM, bao gồm tài liệu dành cho học sinh và tài liệu hướng dẫn giáo viên giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 
Các tài liệu này được triển khai học thử nghiệm tại sáu trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội và Hòa Bình. Kết quả thử nghiệm được sử dụng để điều chỉnh, hoàn thiện tài liệu.
  

Thành viên hội đồng góp ý đề tài
 
Các thành viên hội đồng đánh giá nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn đối với giáo dục bảo vệ môi trường ở các cơ sở giáo dục cơ sở. Các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ. Bên cạnh đó, hội đồng khuyến nghị nhóm nghiên cứu rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các sản phẩm theo các nội dung góp ý.
  
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác