Giới thiệu tài liệu mới tuần 40 năm 2016

10/08/2017 16:55 GMT+7
Giới thiệu tài liệu mới tuần 40 năm 2016 lưu tại thư viện

1. Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em: Bắt chước, trò chơi và giấc mơ, hình ảnh và biểu tượng/ Jean Piaget; Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Hưng dịch . - H.: Tri thức, 2016 . - 418 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách này đề cập tư duy trực giác hay tư duy biểu trưng, chứng minh về sự bất lực của tư duy trực giác và biểu trưng, cho thấy cần có sự can thiệp của những thao tác đúng nghĩa để bổ sung và sửa chữa cho lối tư duy đó.

Từ khóa: Tư duy trực giác; Tư duy biểu trưng; Biểu tượng

Kí hiệu kho : Vv..Vv4699-700

2. Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về xã hội học nhận thức/ Peter L. Berger, Thomas Luckmann; Trần Hữu Quang chủ biên dịch thuật, giới thiệu và chú giải . - H.: Tri thức, 2015 . - 346 tr.; 24cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu lịch sử hình thành môn xã hội học nhận thức; đặc trưng của đời sống thường nhật, cách lĩnh hội của cá nhân và kiến thức trong đời sống thường nhật; nội dung của quá trình định chế hóa và chính đáng hóa đối với các trật tự định chế; quá trình xã hội hóa; tầm quan trọng của môn xã hội học nhận thức đối với lí thuyết xã hội học xét một cách tổng quát.

Từ khóa: Xã hội học nhận thức; Kiến tạo xã hội

Kí hiệu kho : Vv..Vv4701-02

3. Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc/ Nguyễn Văn Khánh . - H.: Chính trị quốc gia, 2016 . - 559 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các quan điểm khác nhau về trí thức, sự hình thành và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ trung đại và cận, hiện đại; làm rõ những hoạt động đóng góp của trí thức trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước; giới thiệu tóm tắt thân thế và sự nghiệp của các gương mặt trí thức Việt Nam tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực.

Từ khóa: Trí thức; Lịch sử; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4705-06

4. Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 548 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Kỉ yếu tập hợp 37 báo cáo tham luận tập trung vào 3 chủ đề: chính sách và mô hình học liệu mở; xây dựng nội dung và phát triển cộng đồng học liệu mở; công nghệ và công cụ cho học liệu mở.

Từ khóa: Giáo dục đại học; Học liệu mở; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4703-04


Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn