Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học

15/02/2019 15:48 GMT+7

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học
 
Giám đốc:        TS. Trần Thị Phương Nam
 
Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Hảo
 
Điện thoại:        (024) 38220912
 
I. Vị trí
 
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 
II. Chức năng
 
Nghiên cứu cơ sở khoa học của phát triển giáo dục đại học; tư vấn xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển giáo dục đại học; tham gia đào tạo sau đại học; thông tin khoa học về giáo dục đại học; hợp tác, chuyển giao, tư vấn, cung cấp dịch vụ về lĩnh vực giáo dục đại học cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 
III. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị nghiên cứu các vấn đề cơ bản về giáo dục đại học, bao gồm chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển hệ thống và các cơ sở giáo dục đại học.
 
Nghiên cứu về cấu trúc, tổ chức hệ thống đào tạo; dự báo sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học và nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ đại học và sau đại học ở cấp quốc gia và địa phương.
 
Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu, thực hiện nghiên cứu so sánh; cung cấp, phổ biến thông tin, dữ liệu trong và ngoài nước có liên quan đến giáo dục đại học; nghiên cứu phương pháp xếp hạng và thực hiện xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên.
 
2. Nghiên cứu về chương trình giáo dục đại học, về các cách tiếp cận thiết kế, phát triển, đánh giá, triển khai chương trình; về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đại học, biên soạn sách giáo khoa, giáo trình bậc đại học
 
3. Nghiên cứu về tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên.
 
4. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị nghiên cứu về đội ngũ giảng viên, sinh viên, các đối tượng tham gia vào quá trình đào tạo; nghiên cứu về tuyển sinh và quá trình đào tạo trong giáo dục đại học; nghiên cứu về hướng nghiệp và phân luồng học sinh, tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên cũng như người trưởng thành.
 
5. Liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị trong và ngoài Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hợp tác nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, phổ biến thông tin cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục đại học.
 
6. Tham gia đào tạo sau đại học; chủ trì thực hiện các hoạt động bồi dưỡng các đối tượng về giáo dục đại học và các vấn đề có liên quan.
 
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giao.