Ban nghiên cứu Giáo dục Thường xuyên

15/02/2019 15:48 GMT+7

Ban nghiên cứu Giáo dục Thường xuyên
 
Trưởng ban:        TS. Nguyễn Minh Tuấn
Phó Trưởng banThS. Bùi Thanh Xuân
 
Điện thoại: (024) 37332008
 
I. Vị trí, chức năng
 
Ban nghiên cứu Giáo dục Thường xuyên là đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng triển khai về giáo dục thường xuyên; tư vấn về quản lý ngành học và các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên; tham gia đào tạo sau đại học; hợp tác, tư vấn, chuyển giao và thông tin khoa học về giáo dục thường xuyên.
 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Nghiên cứu cơ sở tâm lí học, giáo dục học, xã hội học, kinh tế học của giáo dục thường xuyên.
 
2. Nghiên cứu xây dựng chiến lược và chính sách giáo dục về giáo dục thường xuyên.
 
3. Nghiên cứu các loại hình cơ sở giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi người và yêu cầu xây dựng xã hội học tập.
 
4. Nghiên cứu phát triển các loại chương trình, tài liệu dạy và học giáo dục thường xuyên phù hợp với nhóm đối tượng khác nhau, các vùng miền khác nhau.
 
5. Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về giáo dục thường xuyên trong nước và trên thế giới.
 
6. Hợp tác, tư vấn, cung cấp dịch vụ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về giáo dục thường xuyên.
 
7. Tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các đối tượng khác về khoa học giáo dục.
 
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giao.