Trung tâm Ứng dụng Khoa học Giáo dục

15/02/2019 15:49 GMT+7

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Giáo dục
 
Giám đốc:                 PGS. TS. Trần Huy Hoàng
 
Phó Giám đốc:        TS. Trần Thị Kim Dung
  
Điện thoại:               (024) 39421262
 
I. Vị trí
 
Trung tâm Ứng dụng Khoa học Giáo dục là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 
II. Chức năng
 
1. Lựa chọn và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, chuyển giao thành tựu khoa học giáo dục đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 
2. Cung cấp các sản phẩm và các dịch vụ về khoa học giáo dục.
 
3. Ký kết các hợp đồng liên quan đến dịch vụ tư vấn, chuyển giao thành tựu khoa học giáo dục, phù hợp với qui định của pháp luật.
 
4. Phối hợp nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 
III. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Đề xuất với Lãnh đạo Viện các chủ trương, chính sách, biện pháp, kế hoạch liên quan đến việc khai thác, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ về khoa học giáo dục.
 
2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tìm hiểu, xác định nhu cầu của các tổ chức, cá nhân về cung cấp các dịch vụ đào tạo bồi dưỡng, tư vấn, chuyển giao thành tựu khoa học giáo dục.
 
3. Tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục vào thực tiễn.
 
4. Cung ứng các dịch vụ về khoa học giáo dục cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 
5. Cung ứng và tham gia dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về khoa học giáo dục.
 
6. Tổ chức tìm kiếm, kí kết và triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn, điều tra, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp chuyên gia, ứng dụng chuyển giao thành tựu khoa học giáo dục, phù hợp với qui định của pháp luật.
 
7. Tổ chức các hoạt động liên kết về tư vấn, ứng dụng chuyển giao khoa học giáo dục với các đơn vị trong và ngoài Viện; trong và ngoài nước.
 
8. Truyền thông về thành tựu và các hoạt động ứng dụng chuyển giao khoa học giáo dục.
 
9. Phối hợp nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giao.