Trung tâm Thông tin và Dự báo

15/02/2019 15:50 GMT+7

Trung tâm Thông tin và Dự báo
 
Phó Giám đốc phụ trách:     ThS. Đinh Tiến Dũng
 
Phó Giám đốc:                      ThS. Vương Hồng Hạnh
 
Điện thoại:                            (024) 39423054
 
I. Vị trí
 
Trung tâm Thông tin và Dự báo là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
 
II. Chức năng
 
1. Nghiên cứu về khoa học thống kê, dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và phát triển giáo dục; Nghiên cứu về khoa học thông tin, thư viện và giáo dục so sánh; Nghiên cứu triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin giáo dục - đào tạo; Phân tích và dự báo nhu cầu giáo dục - đào tạo phục vụ công tác quản lý các cấp, ngành, địa phương.
 
2. Tham mưu cho các cấp quản lý, tư vấn cho các cá nhân và tổ chức về các vấn đề giáo dục - đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động và phát triển giáo dục; thực hiện các dịch vụ cung cấp thông tin khoa học giáo dục; công tác truyền thông giáo dục.
 
3. Đào tạo và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trong lĩnh vực Thông tin, Phân tích và Dự báo giáo dục.
 
III. Nhiệm vụ, quyền hạn
 
1. Nghiên cứu cơ bản về khoa học thống kê giáo dục và nguồn nhân lực được đào tạo; hệ thống tiêu chí, chỉ số trong việc đánh giá phát triển giáo dục và nguồn nhân lực; phân tích và dự báo nhu cầu giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội và xu thế phát triển giáo dục; mối quan hệ giáo dục và thị trường lao động; đánh giá chính sách giáo dục - đào tạo vàphát triển nguồn nhân lực.
 
2. Nghiên cứu hệ thống thông tin khoa học giáo dục theo hướng hiện đại hoá, xây dựng phát triển các cơ sở dữ liệu điện tử, áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế vào hoạt động thông tin - thư viện lĩnh vực khoa học giáo dục.
 
3. Thực hiện nghiên cứu lý luận và ứng dụng trong lĩnh vực thông tin - thư viện và nghiên cứu giáo dục so sánh.
 
4. Tổ chức và quản lý hoạt động của thư viện chuyên ngành khoa học giáo dục.
 
5. Thu thập, lưu trữ, xử lý, cung cấp các thông tin khoa học giáo dục; xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về khoa học giáo dục; biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin về khoa học giáo dục.
 
6. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông của Viện; thiết lập và duy trì quan hệ công tác với các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin truyền thông.
 
7. Hợp tác nghiên cứu khoa học, tổ chức thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, tư vấn, phổ biến thông tin với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế về các lĩnh vực do Trung tâm phụ trách.
 
8. Tham gia bồi dưỡng, đào tạo sau đại học về các lĩnh vực do Trung tâm phụ trách.
 
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giao.