Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

16/11/2020 15:56 GMT+7

Tổng Biên tập:            GS. TS. Lê Anh Vinh
Phó Tổng Biên tập:    TS. Nguyễn Phương Mai
Điện thoại:                   (0243) 39422314
 

I. Vị trí, chức năng
Tạp chí KHGD Việt Nam là đơn vị trực thuộc Viện KHGD Việt Nam, có chức năng công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực KHGD của Viện KHGD Việt Nam và của ngành GD&ĐT.
  
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về GD&ĐT.
2. Công bố kết quả nghiên cứu về KHGD, phản ánh những thành tựu lí luận và thực tiễn giáo dục Việt Nam, nghiên cứu kinh nghiệm giáo dục quốc tế.
3. Có quyền lựa chọn, công bố các công trình nghiên cứu về KHGD, các bài báo về giáo dục và KHGD trên Tạp chí, phụ san.
4. Xây dựng và ban hành các quy định chi tiết về hoạt động của Tạp chí phù hợp với quy chế tổ chức, hoạt động của Viện KHGD Việt Nam và quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Viện trưởng Viện KHGD Việt Nam phân công.