Mục lục Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam - Số đặc biệt tháng 11 năm 2021 - Giáo dục đặc biệt Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức

18/11/2021 21:38 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Nguyễn Đức Minh 

Những vấn đề và giải pháp giáo dục người khuyết tật Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

2

Nguyễn Thị Kim Hoa 

Tiếp cận và công bằng trong giáo dục trẻ khuyết tật giai đoạn 2015 - 2020

3

Phạm Minh Mục

Một số kĩ năng dạy học đọc, viết cho học sinh rối loạn học tập đặc thù

4

Nguyễn Đức Minh;
Phạm Hà Thương

Đánh giá kết quả giáo dục học sinh khuyết tật trong bối cảnh giáo dục 4.0

5

Nguyễn Thị Lan Anh

Neurofeedback - Lịch sử hình thành và phát triển

6

Nguyễn Thị Kim Hoa;
Phạm Thị Trang;
Lê Thị Tâm;
Trần Thị Văng;
Ngô Thùy Dung

Thực trạng công tác đánh giá trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt Việt Nam

 

7

Nguyễn Thị Hằng

Kĩ năng tiên quyết chuẩn bị học tiểu học của trẻ đa tật: Nghiên cứu trường hợp

8

Nguyễn Thị Bích Trang 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học học sinh khuyết tật ở trường phổ thông trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

9

Trịnh Thi Thu Thanh;
Trần Thị Văng;
Nguyễn Thị Hằng

Sử dụng công nghệ hỗ trợ trong giáo dục cho trẻ khiếm thị

10

Trần Thị Văng;
Phạm Minh Mục;
Trịnh Thi Thu Thanh;
Nguyễn Thị Hằng

Thực trạng phát triển chương trình tiền học đường cho trẻ khuyết tật nhìn Việt Nam

11

Trần Thị Văng 

Thực trạng phát triển thị giác chức năng cho trẻ nhìn kém

12

Trịnh Thị Thu Thanh

Thực trạng hỗ trợ trẻ khiếm thị đa tật tại gia đình

13

Lê Thị Tố Uyên;
Lê Tuấn Đức

Sử dụng âm nhạc trong can thiệp cho trẻ nói lắp

14

Đỗ Long Giang 

Nâng cao khả năng hỗ trợ học sinh khiếm thính cho giáo viên thông qua tập huấn online kết hợp offline

15

Phạm Thị Trang;
Lê Văn Tạc;
Đỗ Long Giang;
Lê Tuấn Đức;
Nguyễn Thị Bích Trang;
Lê Thị Tố Uyên

Ngôn ngữ kí hiệu: Con đường lĩnh hội tri thức và phương tiện giao tiếp tối ưu đối với trẻ Điếc

 

 

16

Lê Tuấn Đức;
Lê Thị Tố Uyên

Hỗ trợ học sinh khiếm thính cấp Tiểu học học Toán và tiếng Việt thông qua ngôn ngữ kí hiệu

17

Đỗ Thị Thảo;
Nguyễn Thị Hoa

Thực trạng giáo dục hành vi cho học sinh tăng động giảm chú ý học hòa nhập ở Tiểu học

18

Lê Thị Tâm 

 

Sử dụng hướng dẫn theo quy trình cụ thể - biểu tượng - trừu tượng trong hỗ trợ kĩ năng tính toán cơ bản cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hoà nhập

19

Vũ Duy Chinh

 

Giáo dục hành vi thích ứng cho học sinh khuyết tật trí tuệ cấp Tiểu học theo tiếp cận bản đồ hành vi xã hội thông qua nghiên cứu trường hợp

20

Trần Thu Giang;
Mai Thị Phương

Sử dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

21

Ngô Thùy Dung;
Nguyễn Nữ Tâm An

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hành vi rối loạn lo âu ở trẻ rối loạn phổ tự kỉ

22

Trần Văn Công;
Ngô Vĩnh Bạch Dương;
Nguyễn Nữ Tâm An;
Nguyễn Thị Kim Hoa

Phương pháp can thiệp dựa trên thực chứng có hiệu quả cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ: Các tiêu chí đánh giá và chiến lược lựa chọn dành cho nhà chuyên môn và phụ huynh

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

23

Nguyễn Văn Hưng 

Một số biện pháp giáo dục hướng nghiệp cho trẻ rối loạn phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội

24

Mai Thị Phương;
Lê Thị Tâm;
Trần Thu Giang;
Trần Văn Công

Đặc điểm giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học ở trẻ rối loạn phổ tự kỉ tại Hà Nội: góc nhìn của giáo viên và phụ huynh

25

Nguyễn Thị Kim Hoa;
Phạm Thị Trang

Thực trạng giáo dục người Điếc trưởng thành tỉnh Nam Định