Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 43, tháng 07 năm 2021

05/07/2021 20:04 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Nguyễn Thị Thúy Dung

Tạo động lực học tập cho học sinh - Một năng lực cần thiết của giáo viên phổ thông đáp ứng giáo dục 4.0

2

Đỗ Thị Hải Ninh; 
Phạm Thanh Thuý Vy

Tác động của mô hình học tập kiến tạo đến năng lực tư duy đổi mới sáng tạo của sinh viên ngành Kinh doanh

3

Lê Chí Nguyện

Phát triển năng lực Vật lí cho học sinh thông qua dạy học STEM

4

Lê Thị Sông Hương; 
Đặng Thị Phương

Giáo dục giá trị Hòa bình qua chủ đề học tập cho học sinh trung học phổ thông

5

Lê Thị Phượng

 

Thiết kế một số chủ đề dạy học Sinh học bằng tiếng Anh trong chương trình Sinh học Trung học phổ thông

6

Chu Thị Mai Hương; 
Lê Thị Dung

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược khi dạy chủ đề lịch sử “Các quốc gia cổ đại” lớp 10 ở trường trung học phổ thông

7

Dương Quang Ngọc

Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Sinh học cấp Trung học phổ thông

8

Nguyễn Xuân Hải

 

Giới thiệu và hướng tổ chức áp dụng bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp Tiểu học

9

Lê Khánh Tuấn

Phát triển cơ sở giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

10

Dư Thống Nhất; 
Nguyễn Văn Hiến;
Phan Thị Hằng

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực sư phạm của sinh viên: Nghiên cứu tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

11

Nguyễn Thị Hoàng Lan; 
Trần Thị Yên; 
Vương Hồng Hạnh

Xây dựng năng lực lãnh đạo trường học cho giáo dục dân tộc thiểu số: Kinh nghiệm của New Zealand và gợi mở đối với hệ thống giáo dục Việt Nam