Công bố mẫu văn bằng Tiến sỹ, Chứng chỉ và 02 mẫu phôi của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

24/06/2020 11:21 GMT+7
Thực hiện các quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tự chủ thiết kế mới mẫu văn bằng Tiến sỹ và Chứng chỉ.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã hoàn thành các thủ tục báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố Hà Nội về mẫu phôi văn bằng Tiến sỹ và Chứng chỉ theo quy định, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xin công bố công khai mẫu văn bằng Tiến sỹ và Chứng chỉ mới.
 
Mẫu văn bằng, chứng chỉ đính kèm:
 
2. Mẫu chứng chỉ