Thông báo mời viết bài tham luận tại Hội thảo khoa học "Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam - Bản sắc và Hội nhập"

02/04/2021 13:53 GMT+7
Thông báo mời viết bài tham luận tại Hội thảo khoa học "Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam - Bản sắc và Hội nhập"

      Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là đơn vị chủ trì triển khai Chương trình Khoa học giáo dục cấp Bộ: “Giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, thực hiện từ năm 2019. Mục tiêu của Chương trình là: “Nghiên cứu xác lập được hệ giá trị văn hoá cốt lõi (truyền thống và không truyền thống) cần được giáo dục cho học sinh phổ thông; đề xuất được các giải pháp giáo dục vĩ  mô và vi mô cho học sinh phổ thông hiện nay và những năm tới”.  Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh phổ thông Việt Nam – Bản sắc và Hội nhập”. Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học quan tâm đăng kí viết bài tham luận theo mẫu dưới đây.