Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án của NCS Trần Thị Bích Ngọc

14/04/2021 14:21 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xin thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Trần Thị Bích Ngọc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Đề tài: “Phát triển đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14  01  14

Thời gian và kế hoạch bảo vệ cụ thể sẽ được Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo sau.

Xin thông báo để các đơn vị và cá nhân được biết.