Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (đợt 2)

10/05/2021 09:03 GMT+7
Thực hiện Công văn số 1759/BGDĐT-KHCNMT ngày 4/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022, Phòng QLKH, ĐT, HTQT xin gửi đến các đơn vị Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (đợt 2).