Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Thị Thúy Hà

06/09/2021 10:48 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xin thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Hà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Đề tài: “Phát triển kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên trường đại học sư phạm

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 02

Thời gian: 8h30 ngày 10/9/2021

Thời gian và kế hoạch bảo vệ cụ thể sẽ được Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo sau.

Xin thông báo để các đơn vị và cá nhân được biết.