Thông báo số 1: Hội thảo Đo lường, đánh giá giáo dục vì sự phát triển bền vững

15/08/2021 21:40 GMT+7
Hướng tới 60 năm thành lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và nhằm tổng kết thành tựu nghiên cứu lí luận, thực tiễn về đo lường và đánh giá giáo dục trong 10 năm trở lại đây, gắn liền với bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam; đồng thời tạo ra diễn đàn cho các chuyên gia thuộc lĩnh vực đo lường, đánh giá, các nhà nghiên cứu, các cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên các trường sư phạm, thầy cô giáo ở các trường phổ thông và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu về đo lường và đánh giá giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Đo lường, đánh giá giáo dục vì sự phát triển bền vững” (dự kiến tổ chức vào 28/10/2021).