Thông tin giáo dục quốc tế "Các yếu tố tác động đến dạy học trực tuyến"

10/11/2021 15:54 GMT+7
Tổng quan nghiên cứu từ các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trên thế giới

Mục lục

I. YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

1. Các yếu tố quan trọng tạo nên học tập trực tuyến thành công – Nghiên cứu thực nghiệm
2. Các yếu tố quan trọng tác động đến sự thành công trong dạy và học trực tuyến: Kiểm tra yếu tố công nghệ và sinh viên
3. Các yếu tố quan trọng tác động đến sự thành công trong dạy và học trực tuyến ở các quốc gia đang phát triển: Phân tích so sánh giữa các chuyên gia và giảng viên công nghệ thông tin
4. Các yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của đào tạo từ xa trong giáo dục đại học: Tổng quan nghiên cứu tài liệu
5. Khung lý thuyết về các yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong triển khai học tập trực tuyến ở giáo dục đại học: Tổng quan nghiên cứu

II. YẾU TỐ RÀO CẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

1. Các rào cản trong dạy học trực tuyến ở giáo dục phổ thông và đào tạo giáo viên
2. Một số rào cản của sinh viên trong học tập trực tuyến thông qua nghiên cứu về phân tích nhân tố
3. Tạo lớp học nâng cao công nghệ, lấy người học làm trung tâm: Niềm tin, nhận thức, rào cản và nhu cầu hỗ trợ của giáo viên trung học phổ thông
4. Tổng quan nghiên cứu các rào cản trong môi trường học tập trực tuyến: Vai trò của chủng tộc và giới tính
5. Các rào cản chính đối với việc tham gia giảng dạy trực tuyến ở các nước đang phát triển theo quan điểm của các giảng viên Iran
6. Đề xuất khung lý thuyết về các rào cản khi triển khai học tập trực tuyến
7. Quan điểm của giáo viên toán trung học cơ sở về rào cản triển khai e-learning trong đại dịch Covid-19: Trường hợp của Indonesia

Tệp đính kèm: Thông tin giáo dục quốc tế "Các yếu tố tác động đến dạy học trực tuyến"