Thông tin chuyên đề "Chat GPT - Cơ hội và thách thức với Giáo dục Việt Nam"

03/06/2023 12:56 GMT+7
Tổng hợp, trích đăng từ các bài viết trên phương tiện truyền thông

 MỤC LỤC

I. CHAT GPT VÀ GIÁO DỤC
1.Tận dụng Chat GPT: Ý tưởng thiết thực cho các nhà giáo dục
2.Chat GPT trong giáo dục
3.ChatGPT và sự cá nhân hóa người học
4.Khả năng thực hiện bài kiểm tra định kì môn Toán và môn Ngữ văn cấp Trung học của công cụ Chat GPT
5.Chuyển đổi giáo dục trong môi trường Chat GPT
6.Ứng dụng của Chat GPT trong học tập
7.Chat GPT sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành giáo dục?
II. CHAT GPT: CƠ HỘI VỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM
1.Ngành Giáo dục chủ động nghiên cứu, sử dụng Chat GPT, trí tuệ nhân tạo
2.Chat GPT trong giáo dục: Cách thích ứng tốt nhất là hiểu và ứng dụng
3.Cơ hội và giới hạn nào cho ChatGPT trong giáo dục
4.Chat GPT trong giáo dục: Những cơ hội
III.  CHAT GPT: THÁCH THỨC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM
1.ChatGPT sẽ là thách thức lớn với giáo viên
2.Chat GPT tạo ra thách thức với ngành giáo dục như thế nào?
3.Chat GPT sẽ đào thải những giáo viên lười sáng tạo, những thợ dạy
4.Giáo dục cần chuyển mình trước 'cơn bão' Chat GPT
5.Chat GPT trong giáo dục: Những thách thức…
6.Chat GPT và những thách thức cho giáo dục truyền thống
7.Đánh giá ảnh hưởng của ChatGPT trong giáo dục đại học
5.ChatGPT tác động tới ngành giáo dục đại học
IV. THỰC TIỄN ỨNG DỤNG CHAT GPT TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM
1.Ngành giáo dục Ba Đình ứng dụng Chat GPT trong quản lý và dạy học