Một số giải pháp quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO

07/08/2022 22:32 GMT+7
CDIO là viết tắt của cụm từ: Concelve - Deslgn - Implement - Operate, nghĩa là: hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành, được Viện Công nghệ MIT (Hoa Kì) phát triển từ đầu thập niên 90 của thế kỉ trước.

Đến nay, đã có trên 200 trường đại học lớn trên khắp thế giới áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO để xây dựng chương trình đào tạo. Đào tạo tiếp cận CDIO nói chung, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO nói riêng là một giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó có đào tạo giáo viên tiểu học của trường đại học. Để xây dựng, triển khai chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO có hiệu quả, tác giả Nguyễn Ngọc Hiền, trường Đại học Vinh đề xuất 5 giải pháp quản lí: Quán triệt cho đội ngũ cán bộ quản lí và giảng viên về sự cần thiết phải quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Quản lí xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Quản lí thiết kế khung chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Quản lí xây dựng đề cương chi tiết học phần tiếp cận CDIO trong đào tạo giáo viên tiểu học đảm bảo sự thống nhất các nội dung dạy học, kiểm tra và đánh giá; Quản lí các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO.
  
Việc tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO là nội dung quan trọng, cần thực hiện theo một quy trình nhất định, bao gồm các bước sau: 1) Thành lập nhóm chuyên môn xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; 2) Nhóm chuyên môn đề xuất dự thảo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; 3) Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; 4) Nhóm chuyên môn chỉnh sửa, bổ sung dự thảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO và lấy ý kiến (lần 2); 5: Hoàn thiện và công bố chuẩn đầu ra chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO.
  
Xây dựng, triển khai chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO là một giải pháp có ý nghĩa then chốt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học. Để xây dựng, triển khai chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO có hiệu quả cần tăng cường quản lí các hoạt động này bằng các giải pháp đã được đề xuất.