Nghiệm thu nhiệm vụ "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 12/9/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam" Mã số: B2012-37-07NV, do GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất mục tiêu, nội dung và phương thức giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh qua chương trình giáo dục phổ thông sau 2015
Tính mới và sáng tạo: Đề tài đã làm sáng tỏ những khái niệm về giá trị, văn hóa truyền thống và giá trị văn hóa truyền thống; giáo dục giá trị văn hóa truyền thống và tính chất của giá trị văn hóa truyền thống. Xây dựng được khung lý luận với hệ thống các giá trị văn hóa truyền thống cần đưa vào trong chương trình giáo dục phổ thông và kinh nghiệm của một số nước, từ đó đề xuất mục tiêu, nội dung và phương thức giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh qua chương trình giáo dục phổ thông sau 2015.
Kết quả nghiên cứu:
     - Về lý luận:
     + Đã xây dựng được cơ sở lý luận về giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông. Đã làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản: giá trị, văn hóa truyền thống và giá trị văn hóa truyền thống; giáo dục giá trị văn hóa truyền thống và tính chất của giá trị văn hóa truyền thống. Đã xác định được hệ thống các giá trị văn hóa truyền thống cần đưa vào trong chương trình giáo dục phổ thông.
     + Đã tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm về giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông của một số quốc gia, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
     - Về thực tiễn:
     + Đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông ở nước ta. Đã phân tích những mặt được, những bất cập, nguyên nhân của các bất cập trong giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông hiện nay.
     + Trên cơ sở phân tích lý luận và từ thực tiễn nước ta, đã đề xuất mục tiêu, nội dung và phương thức giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh qua chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 (xây dựng và thử nghiệm một số bài giảng lồng ghép các nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống ở một số môn học như Lịch sử, Ngữ Văn, GDCD…) nhằm duy trì, củng cố và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:
     - Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp các cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất mục tiêu, nội dung và phương thức giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh qua chương trình giáo dục phổ thông sau 2015, nhằm duy trì, củng cố và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
     - Kết quả nghiên cứu được chuyển giao trực tiếp và công bố công khai góp phần giải quyết những bất cập trong giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh phổ thông hiện nay.

Nguyễn Thu Trang

Tin khác