Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022

25/06/2021 23:22 GMT+7
Công văn số 380/VKHGDVN ngày 21/6/2021 về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022, “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, Tổ chức chủ trì thực hiện chương trình: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, chủ nhiệm chương trình: GS.TS lê Anh Vinh

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Số: 380 /VKHGDVN

V/v  Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


                Hà Nội, ngày 21  tháng 6  năm 2021      

 

Kính gửi:

Các đơn vị thuộc Viện KHGD VN

 

Các Viện nghiên cứu về Giáo dục

 

Các Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng


Căn cứ Quyết định số 2059/QĐ-BGDĐT ngày 21/6/2021 về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022 “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018” tổ chức chủ trì thực hiện chương trình: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, chủ nhiệm chương trình: GS.TS lê Anh Vinh. Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-BGDĐT ngày 21/6/2021 về việc phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện từ năm 2022.

Thực hiện công văn số 2558/BGDĐT-KHCNMT ngày 21/6/2021 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp bộ năm 2022, Viện KHGD VN thông báo đến các đơn vị, chủ trì tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp bộ năm 2022 như sau:

1.     Điều kiện tham gia tuyển chọn:

Là các đơn vị, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11);

2.     Hồ sơ tham gia tuyển chọn: (Quy định tại Điều 15 Thông tư số 11)

2.1. Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (mẫu 6, phụ lục I, Thông tư số 11)

2.2. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ cấp Bộ (mẫu 7, Phụ lục 1, Thông tư số 11);

2.3. Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài

2.4. Bảng dự toán chi tiết các mục chi

Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo & Hợp tác quốc tế hướng dẫn chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng thuyết minh nhiệm vụ và thuyết minh tiềm lực; Phòng Tài chính – Quản trị hướng dẫn chủ nhiệm xây dựng dự toán chi tiết theo đúng quy định.

Hồ sơ gửi về Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo & Hợp tác quốc tế: 08 bộ trước 17h00 ngày 25/6/2021, Viện tổ chức các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn thuyết minh;

Xin trân trọng cảm ơn./.

                                                                                                                        KT VIỆN TRƯỞNG

                                           PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như kính gửi;                                                                             

- Lưu VT; QLKH, ĐT & HTQT.                                                                                            (đã ký)

                                                                                                      

                                                                              Nguyễn Đức Minh

Tài liệu đính kèm: