Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022

15/04/2021 09:08 GMT+7
Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022

Thực hiện Công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT ngày 9/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam gửi đến các đơn vị thuộc Viện:
 
1) Công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Tải về công văn)
2) Quyết định 1249/QĐ-BGDĐT ngày 9/4/2021 về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 và danh mục đề tài đã được đưa ra tuyển chọn (Tải về Quyết định); (Tải về Danh mục đề tài)
3) Công văn hướng dẫn tuyển chọn Thuyết minh đề tài KHCN cấp bộ năm 2021 của Viện KHGDVN (bản giấy sẽ được gửi vào hòm thư của các đơn vị) (Tải về công văn hướng dẫn)
 
Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện thông báo đến các cán bộ nghiên cứu nội dung các văn bản trên và chỉ đạo, hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài xây dựng thuyết minh tham gia tuyển chọn và nộp hồ sơ đúng hạn.
 
Trân trọng!