Nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở”

04/12/2020 16:57 GMT+7
Ngày 31/10/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu giáo dục bảo vệ môi trường “Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở”, Mã số: B2019-VKG-07MT, do TS. Phan Thanh Hà làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

Mục tiêu nghiên cứu
 
- Xây dựng được mô hình truyền thông về giáo dục bảo vệ môi trường nhằm tăng cường năng lực cho học sinh THCS trong các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường
  
Kết quả nghiên cứu
 
- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài
- Xây dựng mô hình truyền thông giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở.
- Biên soạn tài liệu Hướng dẫn giáo viên thực hiện mô hình truyền thông giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở.
- Tổ chức hội thảo chuyên gia góp ý mô hình, tài liệu hướng dẫn, chỉnh sửa, hoàn thiện mô hình.
- Thử nghiệm xây dựng và quay video quá trình thực hiện một mô hình truyền thông giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở.

Đề xuất kiến nghị
  
- Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Song song với việc tổ chức nghiên cứu xây dựng mô hình truyền thông giáo dục bảo vệ môi trường cho HS THCS, Bộ giáo dục và đào tạo cần tạo điều kiện và tiếp tục triển khai nhiệm vụ Xây dựng tài liệu và tập huấn theo hình thức cùng tham gia ở diện rộng cho GV ở các vùng miền biết cách xây dựng mô hình truyền thông GDBVMT, để GV biết cách vận dụng phù hợp với địa phương mình đồng thời hoàn thiện tài liệu trước khi trở thành tài liệu tham khảo về tổ chức giáo dục bảo vệ môi trường chính thức ở trường phổ thông. 
  
- Đối với các trường trung học cơ sở: Ban giám hiệu nhà trường cần đưa nội dung GDBVMT là một nội dung truyền thông của nhà trường; Quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện (về thời gian, thiết bị, tài liệu, các nguồn lực…) để GV, HS luôn có ý thức và thường xuyên tổ chức triển khai hoạt động truyền thông GDBVMT dưới mọi hình thức từ đơn giản đến hệ thống sao cho đảm bảo tính bền vững và có hiệu quả. Đặc biêt khuyến khích sự tham gia của HS một cách chủ động, triển khai các hình thức truyền thông phù hợp nhằm nâng cao năng lực nói chung và năng lực BVMT nói riêng.

Trung tâm Thông tin và Dự báo