Nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình giáo dục hướng nghiệp cho người khuyết tật trí tuệ và tự kỉ tại Việt Nam”

09/03/2021 14:17 GMT+7
Ngày 08/03/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp bộ “Xây dựng mô hình giáo dục hướng nghiệp cho người khuyết tật trí tuệ và tự kỉ tại Việt Nam”, Mã số: B2019- VKG- 03, do TS. Nguyễn Văn Hưng làm chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất mô hình giáo dục hướng nghiệp cho người khuyết tật trí tuệ và tự kỉ tại Việt Nam
 
Kết quả nghiên cứu
  
- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài.
- Đề xuất mô hình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật trí tuệ và tự kỉ tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt.
- Khảo nghiệm tính phù hợp và tính khả thi của các thành tố trong mộ hình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật trí tuệ tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với nhóm cán bộ quản lý và cho kết quả ở mức độ phù hợp và khả thi.
 
Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng
  
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục cho học sinh khuyết tật nói chung và giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật trí tuệ và tự kỉ tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt nói riêng.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể dùng để các nhà nghiên cứu giáo dục, cán bộ quản lý, các cơ sở giáo dục chuyên biệt để tham khảo xây dựng và triển khai mô hình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật trí tuệ và tự kỉ.
- Kết quả nghiên cứu đã được công bố chuyển giao thông qua hội thảo, báo cáo tổng kết và các bài báo đang trên tạp chí chuyên ngành.
  
Trung tâm Thông tin và Dự báo

Tin khác