Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”

30/12/2022 14:23 GMT+7
Ngày 26/12/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”, mã số: B2021-VKG – 01 MT do ThS. Nguyễn Thị Hương Lan làm chủ nhiệm

 
ThS. Nguyễn Thị Hương Lan thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày về mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng được mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên nhằm tăng cường sự tham gia và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác giáo dục bảo vệ môi trường ở địa phương hướng tới phát triển bền vững. Cụ thể là đánh giá được các điều kiện thực tế để xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững, xây dựng được mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững và xây dựng được bộ tiêu chí và bộ công cụ đánh giá mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững.
  
Nhóm đề tài nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn về xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững; Đề xuất mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững; Xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững; Biên soạn tài liệu hướng dẫn xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững; Thử nghiệm mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững.
  
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao việc xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá và biên soạn tài liệu hướng dẫn xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững của nhóm nghiên cứu.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam