Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 07)

13/12/2022 13:45 GMT+7
Sáng ngày 13/12/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 07).

 
Hội đồng nghiệm thu đề tài
 
Nhiệm vụ thứ nhất “Nghiên cứu thực trạng việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường ở cấp tiểu học (lớp 1,2,3) và cấp trung học cơ sở (lớp 6,7)”, mã số V2022-13TX, do ThS. Nguyễn Trọng Đức, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia làm chủ nhiệm. Mục tiêu của nhiệm vụ: Tìm hiểu thực trạng xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường để đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học (lớp 1,2,3) và cấp trung học cơ sở (lớp 6,7).
   
Nhiệm vụ khảo sát khoảng 5000 giáo viên và 570 cán bộ quản lí ở 16 tỉnh, thành đại diện cho các vùng, miền khác nhau, đồng thời tìm hiểu một số kế hoạch giáo dục nhà trường của một số trường học. Nhiệm vụ phân tích nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về kế hoạch giáo dục nhà trường về thực trạng xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường, các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả kế hoạch giáo dục nhà trường, tác động của kế hoạch giáo dục nhà trường đến chất lượng dạy và học,… Từ việc phân tích kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học (lớp 1,2,3) và cấp trung học cơ sở (lớp 6,7), gồm: Nâng cao nhận thức cho giáo viên và cán bộ quản lý; Nâng cao năng lực cho giáo viên; Tăng cường giám sát, hỗ trợ và đánh giá; Huy động nguồn lực; Tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học.
 
Nhiệm vụ thứ hai “Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh phổ thông cấp trung học cơ sở”, mã số V2022-14TX, do ThS. Tạ Kim Chi, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia làm chủ nhiệm. Mục tiêu của nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục được sử dụng tập trung ở một số môn học trong chương trình trung học cơ sở, trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh trung học cơ sở Việt Nam.
  
Nhiệm vụ khảo sát khoảng 6000 giáo viên và 800 cán bộ quản lí ở 18 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền khác nhau, đồng thời tìm hiểu được một số phương pháp dạy học và giáo dục của một số trường. Nhiệm vụ phân tích thực trạng nhận thức của giáo viên và cán bộ quản lí về phương pháp dạy học và giáo dục về việc sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục chung và đặc thù theo môn học, tác dụng, hiệu quả và những hạn chế; những thuận lợi và khó khăn của giáo viên khi sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục; hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh,… Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh trung học cơ sở, bao gồm: nâng cao nhận thức của giáo viên và cán bộ quản lí, nâng cao chuyên môn cho giáo viên, đổi mới công tác quản lí chỉ đạo theo hướng khuyến khích giáo viên chủ động, xây dựng cơ chế hỗ trợ, tạo động lực cho giáo viên, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục.
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác