Bế mạc Hội thảo quốc tế về giáo dục trẻ rối loạn phát triển

02/11/2017 17:35 GMT+7
Chiều ngày 31/10/2017, tại Khách sạn La Thành đã diễn ra phiên Bế mạc và trao Giấy Chứng nhận về những đóng góp của các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân cho thành công Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Giáo dục trẻ rối loạn phát triển (The 1st International Conference on Special Education for Children with Developmental Disorders) với chủ đề “đánh giá, can thiệp và xây dựng môi trường giáo dục phù hợp”.

TS. Nguyn Th Nghĩa, Th trưng B GD&ĐT, Trưng ban ch đo giáo dc tr khuyết tt và tr em có hoàn cnh khó khăn đã ch đo và trc tiếp tham gia Hi tho.

Theo báo cáo ca Ban T chc, Hi tho đã thu hút s quan tâm, tham gia ca 250 đi biu là các chuyên gia v chính sách, chiến lưc phát trin giáo dc; các nhà khoa hc, nghiên cu viên, ging viên và cán b qun lý giáo dc đến t các quc gia Mỹ, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Philipines,…; từ các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức của người khuyết tật và vì người khuyết tật…; từ các viện nghiên cứu, các trường đại học, các bệnh viện đang nghiên cứu hoặc trực tiếp can thiệp hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển.

Mặc dù chỉ diễn ra trong hai ngày, Hội thảo đã tổ chức 02 phiên toàn thể với 12 báo cáo tham luận và 04 phiên chuyên đề với khoảng 20 báo cáo, nghiên cứu được trình bày. Các nghiên cứu quốc tế v phương pháp, mô hình đánh giá, can thip, h tr tr ri lon phát trin và xu hưng phát trin trên thế gii và Vit Nam đưc công b, to din đàn đn các đi biu giao lưu, chia s kiến thc, thiết lp mi quan h hp tác nghiên cu, đào to gia các thành viên góp phn nâng cao cht lưng giáo dc tr ri lon phát trin.

Mt s hình nh Phiên bế mc và L trao Giy chng nhn:

 
 TS. Nguyn Thi Kim Hoa - Phó Giám đc TTNC Giáo dc đc bi

(Vin KHGDVN) điu hành tho lun v các ch đ ti Hi tho tiếp theo

 Ban T chc trao Giy Chng nhn  cho các nhà tài tr, các đơn v, cá nhân đã đóng góp cho s thành công ca Hi tho.

   
   
   
   
   
   

Các đi biu tham d Hi tho chp hình lưu nim