Thư viện

Thư mục tài liệu mới tháng 04 năm 2017

Thư mục tài liệu mới tháng 04 năm 2017

Thư mục tài liệu mới tháng 04 năm 2017 lưu tại thư viện

Danh mục tài liêu mới lưu thư viện tháng 11 năm 2016

Danh mục tài liêu mới lưu thư viện tháng 11 năm 2016

Thông tin tham khảo 22 tài liêu mới lưu thư viện tháng 11 năm 2016

Danh mục Đề tài lưu thư viện tháng 10 năm 2016

Danh mục Đề tài lưu thư viện tháng 10 năm 2016

Thông tin tham khảo danh mục 14 đề tài (02 đề tài cấp Bộ và 12 đề tài cấp Viện) lưu thư viện tháng 10 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 40 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 40 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 40 năm 2016 lưu tại thư viện

Giới thiệu tài liệu mới tuần 39 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 39 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 39 năm 2016 lưu tại thư viện

Giới thiệu tài liệu mới tuần 38 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 38 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 38 năm 2016 lưu tại thư viện

Giới thiệu tài liệu mới tuần 37 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 37 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 37 năm 2016 lưu tại thư viện

Giới thiệu tài liệu mới tuần 36 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 36 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 36 năm 2016 được lưu tại thư viện

Giới thiệu tài liệu mới tuần 35 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 35 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 35 năm 2016 được lưu tại thư viện

Giới thiệu tài liệu mới tuần 34 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 34 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 34 năm 2016 được lưu tại thư viện

Thư mục bài trích tạp chí nước ngoài tháng 7 năm 2016

Thư mục bài trích tạp chí nước ngoài tháng 7 năm 2016

Thư mục bài trích tạp chí nước ngoài tháng 7 năm 2016 được lưu tại thư viện

 Thư mục sách mới tháng 12 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 12 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 12 năm 2015 được lưu tại thư viện

Thư mục sách mới tháng 11 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 11 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 11 năm 2015 được lưu tại thư viện

Thư mục sách mới tháng 10 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 10 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 10 năm 2015 được lưu tại thư viện

Chuyển đổi phương pháp Dạy và Học ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương: Nghiên cứu trường hợp từ 7 quốc gia

Chuyển đổi phương pháp Dạy và Học ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương: Nghiên cứu trường hợp từ 7 quốc gia

Ấn phẩm này phản ánh những câu hỏi, khám phá những cơ hội và thử thách trong quá trình chuyển đổi phương pháp dạy và học qua những nghiên cứu về thay đổi cách nhìn với phương pháp sư phạm ở 7 quốc gia – Fiji, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Kyrgyzstan, Neepan, Hàn Quốc, và Việt Nam