Danh mục Đề tài lưu thư viện tháng 10 năm 2016

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tham khảo danh mục 14 đề tài (02 đề tài cấp Bộ và 12 đề tài cấp Viện) lưu thư viện tháng 10 năm 2016

1. Các biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam : Báo cáo tổng kết/ Đinh Văn Thái . - Mã số đề tài: V2014-20 . - H., 2016 . - 96 tr.+phụ lục

2. Giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên đại học của một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam : Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Thị Hảo . - Mã số đề tài: V2014-14 . - H., 2015 . - 120 tr.+phụ lục

3. Kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiêp: Thực trạng và giải pháp : Báo cáo tổng kết/ Bùi Việt Dũng . - Mã số đề tài: V2014-13 . - H., 2015 . - 79 tr.+phụ lục

4. Môn Toán lớp Một công nghệ giáo dục với định hướng phát triển năng lực : Báo cáo tổng kết/ Kiều Thu Linh . - Mã số đề tài: V2014-12 . - H., 2015 . - 65 tr.+phụ lục

5. Một số hướng nghiên cứu chủ yếu của xã hội học giáo dục trong giai đoạn hiện nay: Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Minh Đức . - Mã số đề tài: V2014-02 . - H., 2015 . - 67 tr.+phụ lục

6. Nghiên cứu cải tiến, thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non và phổ thông : Báo cáo tổng kết/ Vương Thị Phương Hạnh . - Mã số đề tài: V2014-01NV . - H., 2015 . - 277 tr.+phụ lục

7. Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc : Báo cáo tổng kết/ Trần Thị Yên . - Mã số đề tài: V2014-22 . - H., 2015 . - 87 tr.

8. Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên: Báo cáo tổng kết/ Mai Thị Thu . - Mã số đề tài: V2014-09 . - H., 2015 . - 53 tr.+phụ lục

9. Nghiên cứu sách giáo khoa Toán của một số nước, đề xuất vận dụng vào việc viết sách giáo khoa Toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015: Báo cáo tổng kết/ Phạm Thanh Tâm. - Mã số đề tài: V2014-04 . - H., 2015 . - 111 tr.

10. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên : Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Như Sang . - Mã số đề tài: V2014-21 . - H., 

11. Nghiên cứu xây dựng một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp 4, 5 Trường Tiểu học Thực nghiệm theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau 2015: Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Thị Chi . - Mã số đề tài: V2014-11 . - H., 2015 . - 94 tr.+phụ lục

12. Phương pháp thiết kế chuẩn kết quả của môn học đối với cấp học, lớp học của giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực: Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Thị Hạnh . - Mã số đề tài: B2014-37-01NV . - H., 2015 . - 447 tr.
 
13. Thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở theo định hướng phát triển năng lực: Báo cáo tổng kết/ Vũ Thị Minh Nguyệt . - Mã số đề tài: V2014-03 . - H., 2015 . - 88 tr.+ 14 tr. phụ lục

14. Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học mầm non: Báo cáo tổng kết/ Vũ Thị Ngọc Minh . - Mã số đề tài: B2015-37-01TKNL . - H., 2015 . - 93 tr.+phụ lục
 


 
Tệp đính kèm:  Thông tin chi tiết đề tài

Để tham khảo nội dung Luận án, vui lòng liên hệ: 
Phòng Thư viện, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại: 0439423754; thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn