Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài “Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015” (đáp ứng yêu cầu phát triển CTGDPT sau 2015)

Nghiệm thu đề tài “Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015” (đáp ứng yêu cầu phát triển CTGDPT sau 2015)

Ngày 10/04/2014, Viện KHGD VN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015” (đáp ứng yêu cầu phát triển CTGDPT sau 2015), mã số: B2011-37-06VN, do PGS.TS. Đào Thái Lai làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông”

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông”

Ngày 25/3/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông (đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015)”, mã số: B2011-37-09NV, do TS. Nguyễn Thị Lan Phương Làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam"

Ngày 17/2/2014, Viện KHGD VN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN cấp Viện “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam", Mã số: V2012 – 04, do Th.S. Nguyễn Lê Thạch làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”

Ngày 17/1/2014, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”, mã số: V2012 - 11, do ThS. Nguyễn Hoài Thu làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”

Ngày 23/ 01/2014, Viện KHGD Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”, mã số: V2012-24, do ThS. Nguyễn Văn Chiến làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ”

Ngày 25/12/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ”, mã số: V2012 - 08, do ThS. Lê Thị Tố Uyên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục”

Nghiệm thu đề tài “Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục”

Ngày 06/12/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục”, mã số: B2010 - 37 - 84, do ThS. Đặng Thị Minh Hiền làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam”

Ngày 03/12/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt nam”, mã số: B2011-37-02, do PGS.TS Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”

Ngày 18/11/2013, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”, mã số: V2012 - 01NV, do GS.TS. Nguyễn Lộc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án”

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án”

Ngày 19/11/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án”, mã số: V2012-08, do ThS. Phan Thanh Hà làm chủ nhiệm.

Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học giáo dục”

Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học giáo dục”

Danh mục các bài viết trong kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học giáo dục”

Nghiệm thu đề tài “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”

Nghiệm thu đề tài “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”

Ngày 18/11/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”, mã số: V2012-18, do ThS. Hồ Thanh Bình làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”

Ngày 5/11/2013, Hội đồng khoa học Viện KHGD VN, do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”, Mã số: V2012 - 03, do ThS. Lê Thị Quỳnh Nga làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Xu thế quản lý nhà trường phổ thông của một số nước công nghiệp hóa”

Nghiệm thu đề tài “Xu thế quản lý nhà trường phổ thông của một số nước công nghiệp hóa”

Ngày 23/10/ 2013, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xu thế quản lý nhà trường phổ thông của một số nước công nghiệp hóa”, mã số V2012-22, do TS. Vương Thanh Hương làm chủ nhiệm. Kết quả nghiệm thu đạt loại Tốt

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế"

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế"

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học từ các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà quán lý các cấp và nhà hoạch định chính sách thuộc các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội. Có tống cộng 41 bài viết được chọn đăng trong kỷ yếu này từ nhiều bài được gửi về của các nhà nghiên cứu, trong đó có 3 bài bằng tiếng Anh, đến từ 10 tỉnh và thành phố trên cả nước