Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng lí thuyết đa trí tuệ (Đa trí thông minh) vào việc thiết kế một số mẫu dạy học môn Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 Công nghệ giáo dục”

Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng lí thuyết đa trí tuệ (Đa trí thông minh) vào việc thiết kế một số mẫu dạy học môn Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 Công nghệ giáo dục”

Ngày 11/09/2014, Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Phan Văn Kha làm Chủ tịch đã nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ “Ứng dụng lí thuyết đa trí tuệ (Đa trí thông minh) vào việc thiết kế một số mẫu dạy học môn Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 Công nghệ giáo dục”, do ThS. Bùi Thanh Thủy làm chủ nhiệm. Mã số: V2013-07.

Nghiệm thu đề tài “Phương án thực hiện quan điểm tích hợp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn sau năm 2015”

Nghiệm thu đề tài “Phương án thực hiện quan điểm tích hợp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn sau năm 2015”

Ngày 18/08/2014, Viện KHGD VN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Phương án thực hiện quan điểm tích hợp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn sau năm 2015”, mã số: B2013 – 37 - 07NV, do TS. Nguyễn Anh Dũng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nguyên tắc và phương pháp xác định các lĩnh vực học tập/ mạch kiến thức/ chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau năm 2015"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nguyên tắc và phương pháp xác định các lĩnh vực học tập/ mạch kiến thức/ chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau năm 2015"

Ngày 16/6/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nguyên tắc và phương pháp xác định các lĩnh vực học tập/ mạch kiến thức/ chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau năm 2015" Mã số: V2012-02NV, do PGS.TS. Phạm Đức Quang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học tự nhiên trong trường phổ thông"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học tự nhiên trong trường phổ thông"

Ngày 19/5/2014, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học tự nhiên trong trường phổ thông", Mã số: V2013-08NV, do Th.s Cao Thị Phương Chi làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu đồ dùng, đồ chơi"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu đồ dùng, đồ chơi"

Ngày 10/4/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu đồ dùng, đồ chơi", Mã số V2013-07NV, do Th.s Phan Đông Phương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học xã hội trong trường phổ thông"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học xã hội trong trường phổ thông"

Ngày 11/4/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học xã hội trong trường phổ thông" Mã số: V2013-06NV, do Th.s Phạm Thị Hằng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015” (đáp ứng yêu cầu phát triển CTGDPT sau 2015)

Nghiệm thu đề tài “Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015” (đáp ứng yêu cầu phát triển CTGDPT sau 2015)

Ngày 10/04/2014, Viện KHGD VN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015” (đáp ứng yêu cầu phát triển CTGDPT sau 2015), mã số: B2011-37-06VN, do PGS.TS. Đào Thái Lai làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông”

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông”

Ngày 25/3/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông (đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015)”, mã số: B2011-37-09NV, do TS. Nguyễn Thị Lan Phương Làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam"

Ngày 17/2/2014, Viện KHGD VN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN cấp Viện “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam", Mã số: V2012 – 04, do Th.S. Nguyễn Lê Thạch làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”

Ngày 17/1/2014, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”, mã số: V2012 - 11, do ThS. Nguyễn Hoài Thu làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”

Ngày 23/ 01/2014, Viện KHGD Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”, mã số: V2012-24, do ThS. Nguyễn Văn Chiến làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ”

Ngày 25/12/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ”, mã số: V2012 - 08, do ThS. Lê Thị Tố Uyên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục”

Nghiệm thu đề tài “Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục”

Ngày 06/12/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục”, mã số: B2010 - 37 - 84, do ThS. Đặng Thị Minh Hiền làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam”

Ngày 03/12/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt nam”, mã số: B2011-37-02, do PGS.TS Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”

Ngày 18/11/2013, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”, mã số: V2012 - 01NV, do GS.TS. Nguyễn Lộc làm chủ nhiệm.