Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài "Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài "Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội"

Ngày 09/09/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội", Mã số: V2014-18, do ThS. Nguyễn Văn Hưng làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên”

Ngày 10/09/2015, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên”, mã số V2014-09, do ThS. Mai Thị Thu làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc"

Ngày 13/8/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc" Mã số: V2014-22, do ThS. Trần Thị Yên làm chủ nhiệm.

Hội thảo “Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc”

Hội thảo “Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc”

Ngày 21/7/2015, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc – Viện KHGDVN đã tổ chức hội thảo: “Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc”. Nội dung hội thảo nhằm hoàn thiện đề tài cùng tên, mã số V2014-22 do Th.S. Trần Thị Yên làm chủ nhiệm.

Hội thảo “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

Hội thảo “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

Ngày 22/06/2015, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Dân tộc – Viện KHGD VN đã tổ chức hội thảo “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. Nội dung hội thảo nhằm hoàn thiện đề tài cùng tên, mã số B2013-37-26NV do ThS. Hà Đức Đà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến, thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non và phổ thông"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến, thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non và phổ thông"

Ngày 3/6/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến, thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non và phổ thông" Mã số: V2014-01NV, do ThS. Vương Thị Phương Hạnh làm chủ nhiệm.

Sinh hoạt khoa học “Mô hình phát triển chương trình giáo dục phổ thông”

Sinh hoạt khoa học “Mô hình phát triển chương trình giáo dục phổ thông”

Ngày 16/4/2015, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Phổ thông đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học “Mô hình phát triển chương trình giáo dục phổ thông”, do PGS. TS. Phạm Đức Quang trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được nhiều chuyên gia, nghiên cứu viên trong Viện.

Nghiệm thu đề tài “Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cấp cơ sở Xã/Phường/Thị trấn”

Nghiệm thu đề tài “Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cấp cơ sở Xã/Phường/Thị trấn”

Ngày 05/02/2014, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cấp cơ sở Xã/Phường/Thị trấn” mã số: B2014 - 37 - 05, do ThS. Bế Hồng Hạnh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai”

Nghiệm thu đề tài “Biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai”

Ngày 23/12/2014, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai”, mã số: V2012 - 09, do CN. Phạm Thi Trang làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Tìm hiểu lương giáo viên phổ thông của một số nước"

Nghiệm thu đề tài "Tìm hiểu lương giáo viên phổ thông của một số nước"

Ngày 29/9/2014, Hội đồng khoa học Viện KHGD VN, do GS-TS Phan Văn Kha làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu đề tài Tìm hiểu lương giáo viên phổ thông của một số nước. Mã số:V2013 - 02, do ThS. Mạc Thị Việt Hà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Phân tích hệ thống đánh giá học sinh phổ thông Việt Nam theo tiêu chuẩn của Saber - student”

Nghiệm thu đề tài “Phân tích hệ thống đánh giá học sinh phổ thông Việt Nam theo tiêu chuẩn của Saber - student”

Ngày 27/11/2014, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Phân tích hệ thống đánh giá học sinh phổ thông Việt Nam theo tiêu chuẩn của Saber - student”, mã số: V2013 - 03, do CN. Nguyễn Tất Thắng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ Hoạt động giáo dục của trường Tiểu học giai đoạn sau năm 2015

Nghiệm thu nhiệm vụ Hoạt động giáo dục của trường Tiểu học giai đoạn sau năm 2015

Ngày 21/11/2014, Viện KHGD VN đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ Hoạt động giáo dục của trường Tiểu học giai đoạn sau năm 2015. Mã số:V2013 – 03NV, doThS. Bùi Ngọc Diệplàm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa giáo dục  các hoạt động giáo dục ở Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa giáo dục các hoạt động giáo dục ở Việt Nam”

Ngày 22/11/2014, Viện KHGD VN nghiệm thu đề tài “Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa giáo dục các hoạt động giáo dục ở Việt Nam”, Mã số: B2011-37-04, do TS.Trịnh Anh Hoa làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Định hướng vận dụng chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng chương trình giáo dục thường xuyên”

Nghiệm thu đề tài “Định hướng vận dụng chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng chương trình giáo dục thường xuyên”

Ngày 24/11/2014, Viện KHGDVN nghiệm thu đề tài “Định hướng vận dụng chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng chương trình giáo dục thường xuyên”, Mã số: V2013 – 01NV do ThS. Nguyễn Minh Tuấn làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập môn Mỹ thuật lớp 4, 5 theo định hướng tiếp cận năng lực”

Nghiệm thu đề tài "Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập môn Mỹ thuật lớp 4, 5 theo định hướng tiếp cận năng lực”

Ngày 17/11/2014, Viện KHGDVN nghiệm thu đề tài: “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập môn Mỹ thuật lớp 4, 5 theo định hướng tiếp cận năng lực”, mã số: V2013 – 14 do ThS. Bạch Ngọc Diệp làm chủ nhiệm