Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học của xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học của xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Sáng ngày 19/12/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học của xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.01, do PGS.TS. Chu Cẩm Thơ làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học của thiết kế công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học của thiết kế công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Sáng ngày 19/12/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học của thiết kế công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.02, do TS. Đặng Xuân Cương làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về tổ chức, hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về tổ chức, hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật”

Chiều ngày 18/12/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về tổ chức, hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật”, mã số B2022-VKG-18, do TS. Nguyễn Văn Hưng là chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Chiều ngày 15/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học trong Chương trình GDPT 2018”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học trong Chương trình GDPT 2018”

Sáng ngày 15/12/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.03, do PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình GDPT 2018”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình GDPT 2018”

Sáng ngày 15/12/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.08, do ThS. Lý Quốc Biên làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 7)

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 7)

Sáng ngày 14/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học

Chiều ngày 14/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 6)

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 6)

Chiều ngày 14/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 6).

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non

Ngày 12/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Ban Nghiên cứu Giáo dục thường xuyên

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Ban Nghiên cứu Giáo dục thường xuyên

Chiều ngày 12/12/2023, tại Phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Ban Nghiên cứu Giáo dục thường xuyên.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục

Sáng ngày 11/12/2023, tại Phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Dự báo

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Dự báo

Sáng ngày 11/12/2023, tại Phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Dự báo.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Những thách thức và vấn đề đặt ra đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Những thách thức và vấn đề đặt ra đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Chiều ngày 08/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Những thách thức và vấn đề đặt ra đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số B2022-VKG-05, do TS. Đặng Thị Thu Huệ làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Trải nghiệm học tập của sinh viên trong các biến động xã hội”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Trải nghiệm học tập của sinh viên trong các biến động xã hội”

Ngày 08/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Trải nghiệm học tập của sinh viên trong các biến động xã hội”, mã số B2022.VKG.10, do TS. Nguyễn Thị Hảo làm chủ nhiệm.