Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án: “Ứng dụng e-learning trong dạy học môn toán lớp 12 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án: “Ứng dụng e-learning trong dạy học môn toán lớp 12 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông", của nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hồng

 

       THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Ứng dụng e-learning trong dạy học môn toán lớp 12 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông" 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán.

Mã số: 62.14.10. 01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hồng

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đào Thái Lai

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới của luận án:

       Bằng cách sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu lý luận, điều tra và quan sát, nghiên cứu các trường hợp cụ thể và thực nghiệm sư phạm, tác giả luận án đạt được các kết quả mới, có giá trị về mặt lý thuyết và ứng dụng như sau:

1. Xác định được những đặc điểm tâm lý cá nhân trong năng lực tự học và những biểu hiện cụ thể của năng lực tự học toán của học sinh trung học phổ thông (THPT).

            2. Làm sáng tỏ vai trò của e-learning trong hoạt động tự học của học sinh trường trung học phổ thông.

3. Làm sáng tỏ việc vận dụng dạy học chương trình hóa vào chiến lược dạy học phân nhánh trong môi trường e-learning trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông.

            4. Làm sáng tỏ thực trạng về những biểu hiện năng lực tự học của học sinh và ứng dụng e-learning trong dạy học môn Toán ở trường THPT.

            5. Xác định được những yêu cầu sư phạm đối với hệ thống e-learning và yêu cầu sư phạm đối với hệ thống e-learning nhằm phát triển năng lực tự học môn Toán cho học sinh trung học phổ thông.

            6. Xây dựng được hệ thống e-learning nhằm phát triển năng lực tự học môn toán cho học sinh trung học phổ thông.

            7. Đề xuất được 6 hình thức sử dụng một số yếu tố e-learning nhằm phát triển năng lực tự học môn Toán cho học sinh trung học phổ thông.

            Các kết quả này xoay quanh hạt nhân là xây dựng, sử dụng và khai thác một hệ thống e-learning nhằm phát triển năng lực tự học môn toán cho học sinh trường trung học phổ thông, minh chứng cho tính khả thi và tính hiệu quả của luận án và nói chung của việc ứng dụng e-learning trong dạy học môn toán ở nhà trường phổ thông.

            Đóng góp về thực tiễn của luận án:

            - Hệ thống e-learning đã được công bố có 1.500 thành viên và gần 60.000 lượt người truy cập.

            - Kết quả thực nghiệm cho thấy phương thức sử dụng hệ thống e-learning đã có tác dụng hỗ trợ tốt hoạt động tự học toán của học sinh lớp 12.

Các kết quả thu được của luận án cho phép chúng tôi kết luận rằng: Giả thuyết khoa học của luận án là hợp lý. Mục đích nghiên cứu của luận án đã đạt được. Nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành.

 

Cán bộ hướng dẫn                                    Nghiên cứu sinh

 

 

 

PGS.TS Đào Thái Lai                        Th.s Nguyễn Văn Hồng

 

 

INFORMATION ON THE THESIS

 

Topic: "Application of e-learning in teaching Math of grade 12 in order to develop pupils' self study”

Program: Principles and methods in Math Education.

Code: 62.14.10.01

PhD's student's full name: Nguyen Van Hong

Supervisor: Asst.Prof. Dr. Dao Thai Lai

Training institution: Institute of Education Sciences of Vietnam

New contributions of the thesis:

By using a combination of research methods including theoretical research, survey, observation, case study and experimental pedagogy, the thesis author has achieved new results which are valuable in terms of theory and application as follows:

1. Identification of the psychological characteristics of individuals in self study and the high school students’ expression of self-study ability at math.

2. Clarification of the role of e-learning in self-study activities of high-school students.

3. Clarification of the application of programmed teaching and divisional teaching strategies in the e-learning environment in teaching math at high schools.

4. Identification of the status of expression in self-study of students and application of e-learning in teaching math at high schools.

5. Identification of the pedagogical requirements for e-learning systems to develop high school students' self-study ability at Math.

6. Development of an e-learning system in order to develop high-school students' self-study in math.

7. Proposal of six useful ways in using e-learning to develop high school students' self-study ability at Math.

These findings focus on development and use of e-learning systems to develop high-school students' self-study in math, and proving the effectiveness and feasibility of the thesis in general and the application of e-learning in teaching math at high schools in particular.

Practical contributions of the thesis:

- The published E-learning system has 1,500 members and nearly 60,000 views.

- Experimental results show that the method of using e-learning system well aids the self-study activities in Math of grade 12 students.

- The results of the thesis allow us to conclude that the scientific hypothesis of the thesis is reasonable. The research purpose of the thesis research has been achieved. The research tasks are accomplished.

 

Supervisor

 

 

 

 

 

 

Asst.Prof.Dr. Dao Thai Lai

PhD student

 

 

 

 

 

 

M.A Nguyen Van Hong

 

 

Tin khác