Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án Phát triển một số năng lực của học sinh trung học phổ thông thông qua phương pháp và sử dụng thiết bị trong dạy học Hoá học vô cơ.

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ "Phát triển một số năng lực của học sinh trung học phổ thông thông qua phương pháp và sử dụng thiết bị trong dạy học Hoá học vô cơ", Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Huệ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên đề tài: Phát triển một số năng lực của học sinh trung học phổ thông thông qua phương pháp và sử dụng thiết bị trong dạy học Hoá học vô cơ.
Chuyên ngành : Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học.
Mã số: 62.14.10.03.
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Huệ
Người hướng dẫn khoa học:    TS. Cao Thị Thặng; GS.TSKH Nguyễn Cương
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Những kết luận mới của luận án
Luận án đã có đóng góp mới về lý luận và thực tiễn, cụ thể là :
- Về cơ sở lí luận: Đã hệ thống hóa, làm sáng tỏ một số khái niệm có liên quan như: Năng lực, một số năng lực chung cần phát triển cho học sinh THPT, phương pháp dạy học (PPDH) tích cực và đổi mới phương pháp dạy học hóa học, một số phương pháp, kĩ thuật dạy học  tích cực, sử dụng thiết bị dạy học, đánh giá năng lực...
- Về cơ sở thực tiễn: Đã nghiên cứu, làm sáng tỏ về phát triển một số năng lực cho học sinh THPT qua dạy học Hóa học vô cơ và sử dụng thiết bị dạy học ở trường THPT, lịch sử vấn đề nghiên cứu, nội dung và cấu trúc chương trình hóa học vô cơ THPT.
- Đã có những đề xuất mới  như: Biểu hiện của năng lực phát hiện - giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực độc lập và sáng tạo của học sinh THPT; Các nguyên tắc, qui trình và ba biện pháp để phát triển ba năng lực trên thông qua sử dụng PPDH và thiết bị; Bộ công cụ đánh giá năng lực của HS trong dạy học Hóa học ở THPT.
- Đã thiết kế 9 giáo án (tiêu biểu cho các dạng bài hóa học ở lớp 10,11,12) áp dụng ba biện pháp phát triển năng lực: Sử dụng PPDH theo góc, sử dụng PPDH theo hợp đồng, sử dụng PPDH theo dự án (kết hợp với sử dụng thiết bị dạy học phù hợp). Kết quả thực nghiệm sư phạm đã chứng tỏ các biện pháp phát triển ba năng lực đã đề xuất là khả thi và hiệu quả.
                                                                                        Ngày 14 tháng 9 năm 2011
                                                     
Người hướng dẫn khoa học
 
 
 
Nghiên cứu sinh
 
 
 TS. Cao Thị Thặng
GS.TSKH Nguyễn Cương
Trần Thị Thu Huệ

 


 

SUMMARY INFORMATION ON NEW FINDINGS IN Ph.D THESIS
Thesis title: Capacity development for high school students in terms of methods and the use of equipment for teaching inorganic chemistry
Major:
Theory and method for teaching chemistry

Code: 62.14.10.03. 
Ph.D student: Tran Thi Thu Hue
 
Supervisors:
Dr. Cao Thi Thang; Prof. Dr. Nguyen Cuong
Institution:
Vietnam Institute of Education and Science - Ministry of Education and Training
 
New findings of the thesis
New contributions of the thesis to theory and practice are as follows:
- Theoretically: Concepts relevant to capacity development have been systematized and clarified such as capacity, in particularly capacities to be developed for high school students; active and innovative teaching and learning methods and techniques in chemistry, use teaching equipment; capacity assessment…
- Practically: Some practices have been studied and clarified, such as practice for developing capacity for high school students in terms of the teaching of inorganic chemistry, the use of teaching equipment in highschools, current status of research, content and structure of curriculum for inorganic chemistry in high schools.
- New proposals for developing capacity of high school students: appearance of capacity to detect and solve problems, cooperative capacity, independent and creative capacity of high school students; principles, procedures and measures for developing these capacities in terms of teaching methods and the use of teaching equipment; tools for capacity assessment.
- Nine lesson plans have been designed that are typical for chemical lessons in classes 10, 11, 12 and applied these measures: teaching in contract work, project learning or working in corner (in combination with the use of appropriate teaching equipment). Results obtained in pedagogical experiments have proved feasibility and affectivity of the proposals.
 
September, 14th 2011
Supervisors
Ph.D student
 
     
 
Dr. Cao Thi Thang
 
 
 
Prof. Dr. Nguyen Cuong
 
 
Tran Thi Thu Hue

Tin khác