Thông tin luận án "Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc" của NCS Phạm Thị Phương Huyền

17/11/2017 16:10 GMT+7
Thông tin luận án "Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc" của NCS Phạm Thị Phương Huyền. Chuyên ngành: Lí luận & PP dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt, Mã số: 6214.01.11

BẢN TRÍCH YẾU LUẬN ÁN

I. MỞ ĐẦU

            1. Tác giả của luận án: Phạm Thị Phương Huyền

            2. Tên luận án: Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc.

            3. Chuyên ngành: Lí luận & PP dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt

            4. Mã số: 6214.01.11

            5. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

II. NỘI DUNG

            1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

            Mục đích nghiên cứu của luận án là đề xuất những giải pháp nhằm phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho SV sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc.

            Đối tượng nghiên cứu của luận án là năng lực dạy đọc hiểu văn bản (ĐHVB) và các giải pháp để phát triển NL dạy ĐHVB cho sinh viên (SV) đại học sư phạm Ngữ văn trường Đại học Tây Bắc (ĐHTB).

            2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

            Luận án đã sử dụng các phương pháp:

            -  Phương pháp nghiên cứu lí luận: Dùng để xem xét, lựa chọn, xác định một số cơ sở lí luận của luận án

                - Phương pháp quan sát, điều tra, phỏng vấn sâu: Dùng để đánh giá đúng thực trạng năng lực dạy ĐHVB của SV khoa Ngữ văn trường ĐHTB hiện nay

            - Phương pháp chuyên gia: Dùng để gặp gỡ, phỏng vấn các chuyên gia về một số vấn đề mà luận án đã đặt ra.

            - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Nhằm kiểm chứng kết quả của những tác động sư phạm mà luận án đề xuất.

            3. Các kết quả chính

            Về mặt lí luận:  Luận án đã hệ thống hoá những vấn đề lí luận cơ bản: Đặc trưng của văn bản văn học; yêu cầu ĐHVB văn học; yêu cầu dạy ĐHVB văn học; mô hình đào tạo giáo viên và chuẩn đầu ra của SV ngành sư phạm Ngữ văn.

            Luận án đã phân giải được cấu trúc năng lực dạy ĐHVB văn học của sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn trên cơ sở lí luận về năng lực dạy học và năng lực dạy ĐHVB văn học.

            Về mặt thực tiễn:

            Luận án đã đánh giá được thực trạng năng lực dạy đọc hiểu văn bản của sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường ĐHTB và phân tích được nguyên nhân của thực trạng.

            Luận án bước đầu đề xuất được những giải pháp cơ bản để phát triển NL dạy ĐHVB cho SV sư phạm Ngữ văn ngay trong quá trình đào tạo ở nhà trường sư phạm.

            Luận án đã tổ chức thực nghiệm sư phạm và khẳng định những giải pháp được đề xuất bước đầu đã đem lại tính khả thi và hiệu quả.

            4. Kết luận

            Với kết quả nghiên cứu khách quan của luận án, tác giả luận án cho rằng những giải pháp đã đề xuất trong luận án có thể vận dụng vào thực tiễn đào đạo trình độ cử nhân sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Tây Bắc để nhằm phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên.

            Luận án có thể coi là một tài liệu tham khảo về cách thức dạy đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông, đặc biệt phù hợp với giáo viên và sinh viên thuộc địa bàn Tây Bắc.

                                                                                                Nghiên cứu sinh

 

                                                                                        Phạm Thị Phương Huyền

Cán bộ hướng dẫn

 

 

1. PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống                                2. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

 

Thông tin chi tiết về luận án

Tin khác