Thông tin luận án "Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc" của NCS Phạm Thị Phương Huyền

17/11/2017 16:10 GMT+7
Thông tin luận án "Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc" của NCS Phạm Thị Phương Huyền. Chuyên ngành: Lí luận & PP dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt, Mã số: 6214.01.11


MẪU 2.6.

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

            Tên luận án: Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Tây Bắc

            Chuyên ngành: Phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt

            Mã số: 6214.01.11

            Nghiên cứu sinh : Phạm Thị Phương Huyền

            Khóa đào tạo: 2014

            Người hướng dẫn:

           1. PGS. TS. Đỗ Ngọc Thống

           2. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

              Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN

Về mặt lí luận:

            - Luận án đã hệ thống hoá những vấn đề lí luận cơ bản: Đặc trưng của văn bản văn học; yêu cầu đọc hiểu văn bản văn học; yêu cầu dạy đọc hiểu văn bản văn học; mô hình đào tạo giáo viên và chuẩn đầu ra của sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn.

            - Luận án đã phân giải được cấu trúc năng lực dạy đọc hiểu văn bản văn học của sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn dựa trên cơ sở lí luận về năng lực dạy học và năng lực dạy đọc hiểu văn bản văn học.

            - Luận án đã nêu rõ đặc điểm tiếp nhận văn bản của sinh viên người dân tộc thiểu số để làm cơ sở đề xuất những giải pháp phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc.

Về mặt thực tiễn:

            - Luận án đã đánh giá được thực trạng năng lực dạy đọc hiểu văn bản của sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc và phân tích được nguyên nhân của thực trạng trong đó tập trung vào một số yếu tố: Hiện trạng thiếu hụt về nội dung chương trình đào tạo; Bất cập về vấn đề kiểm tra đánh giá và vấn đề rèn kĩ năng đọc hiểu, dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên theo yêu cầu phát triển năng lực nói chung và năng lực dạy đọc hiểu văn bản văn học nói riêng.

            - Luận án bước đầu đề xuất được những giải pháp cơ bản để phát triển NL dạy ĐHVB cho SV sư phạm Ngữ văn ngay trong quá trình đào tạo ở nhà trường sư phạm, đó là: Đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng coi trọng phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên; Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu phát triển năng lực sinh viên; Tăng cường rèn kĩ năng đọc hiểu và dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên.

            - Luận án đã tổ chức thực nghiệm sư phạm và khẳng định những giải pháp được đề xuất bước đầu đã đem lại tính khả thi và hiệu quả.

Với những đóng góp nói trên, luận án có thể coi là một tài liệu tham khảo về cách thức dạy đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông, đặc biệt là các giáo viên và sinh viên thuộc địa bàn Tây Bắc.

                                                                                                Nghiên cứu sinh

 

 

                                                                                        Phạm Thị Phương Huyền

                                                            Cán bộ hướng dẫn                                   

 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống

 

 

 

 

         TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

 

BULLETIN OF PHD THESIS

          Title: Developing Teaching Reading Comprenhension Compentence for Students Philology of Education of Tay Bac University

          Major: Theories and methods in teaching Literature and Vietnames

          Code: 6214.01.11

          Name of PhD Student: Pham Thi Phuong Huyen

          Course: 2014

          Adisors:

        1. Assoc Prof. Do Ngoc Thong PhD

        2. PhD. Nguyen Thi Hong Van

           Training centre: The Vietnam Institute of Educational Sciences

 

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Theoretical significances:

          - The thesis has systematized some major theories: Some features of literary text; Requirement for reading comprenhension literary text; the paradigm of teacher training teacher and standard output to students philology of education.

          - The thesis has analyzed and explained the structure of reading comprenhesion compentence for students philology of education base on the theories of teaching competence and reading comprenhesion compentence.

          - Thesis has pointed out the reception characteristices to text of students whom are ethnic minority people to underlie to propose some solutions for developing teaching reading comprenhesion competence for students philology of education of Tay Bac university.

Practical significances:

          - Thesis has evaluated actual state of teaching reading comprenhesion competence for students philology of education of Tay Bac university and analyzed some reasons of this actual state in which focus on several elements: the actual state of shortage of training program contents; The disadvantages of  test and value process and the practising reading comprenhesion and teaching reading comprenhesion for students skills to requests for developing competence in general and teaching reading comprenhesion competence in particular.

          - Thesis has becoming suggested some important solutions to develope teaching reading comprenhesion competence for students philology of education while training process in education univesity, such as: To renew training program according to orientations which focus on developing copetences for students; To renew test and valuation base on improving competence for students; To increase to practise reading comprenhesion and teaching reading comprenhesion skills for students.

          - The thesis has had experiment on the university of education and asserted some solutions which are suggested, had becoming viability and effective.

- By some above contributions, the thesis will be one reference work of the way to teach reading comprenhesion in high shools in the landscape of the northwestern of Vietnam.    

                                                                   PhD Student

 

 

                                                                   Pham Thi Phuong Huyen

 

 

                                                Adisors                         

 

 

 

Assoc Prof. Do Ngoc Thong PhD

 

 

 

         PhD. Nguyen Thi Hong Van

 Thông tin chi tiết về luận án.

Tin khác