Thông tin luận án: “Quản lý phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai” của NCS Lê Anh Đức

10/09/2019 12:39 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên luận án: Quản lý phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai

Tên chuyên ngành: Quản lý giáo dục.                  Mã số: 9 14 01 14

Tên nghiên cứu sinh: Lê Anh Đức.                        Khóa đào tạo: 2015

Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn:

Người hướng dẫn 1: GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường

Người hướng dẫn 2: TS. Phan Chính Thức

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Về lý luận: Vận dụng mô hình đào tạo theo chu trình (Circular Training Model) và các chức năng của quản lý, luận án xây dựng được cơ sở lý luận về quản lý phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường và DoN, bao gồm (1) Quản lý việc xác định NCĐT; (2) Quản lý việc lập kế hoạch các khóa đào tạo và thiết kế đào tạo; (3) Quản lý việc triển khai các khóa đào tạo và (4) Quản lý việc đánh giá kết quả các khóa đào tạo.

Về thực tiễn: Luận án đánh giá được thực trạng về phát triển CTĐT và quản lý phát triển CTĐT hiện nay tại các trường cao đẳng, phát hiện được những điểm yếu cơ bản sau: (1) Chưa có bộ phận chuyên trách làm cầu nối giữa trường và DoN để tư vấn cho Hiệu trưởng quản lý phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường và DoN; (2) Các bên chưa nhận thức được nội dung và phương pháp quản lý phát triển CTĐT giữa trường và DoN; (3) Chưa có cơ chế phù hợp về sự phối hợp giữa trường và DoN trong quản lý phát triển CTĐT, nên sự phối hợp giữa trường và DoN chưa đạt kết quả mong muốn; (4) Các DoN chưa phát huy đầy đủ vai trò của mình khi tham gia vào phát triển CTĐT nên sản phẩm đầu ra của trường chưa đáp ứng được yêu cầu của DoN.

       Luận án đã đề xuất được 05 giải pháp quản lý phát triển CTĐT nhằm giúp các trường cao đẳng tại Đồng Nai đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các DoN và nhu cầu học tập của HS-SV trong thời gian tới là: GP1: Thành lập nhóm chuyên trách phát triển CTĐT; GP2: Bồi dưỡng các thành viên của nhóm chuyên trách về phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường và DoN; GP3: Xây dựng cơ chế phối hợp quản lý phát triển CTĐT giữa trường và DoN; GP4: Xây dựng các tiêu chí, chỉ báo đánh giá quản lý phát triển CTĐT theo tiếp cận quan hệ trường và DoN; GP5: Thiết lập hệ thống thông tin 2 chiều giữa trường và DoN để xác định nhu cầu đào tạo.

Luận án đã tiến hành thử nghiệm (GP1) và (GP2), đồng thời khảo nghiệm tất cả các giải pháp. Kết quả thử nghiệm, khảo nghiệm đã khẳng định các giải pháp được đề xuất đều có thể triển khai trong thực tiễn.

  

GENERAL INFORMATION ABOUT THE THESIS

 

1. Thesis title: “Management development programme is based on relations approach of College and Business in Dong Nai”.

2. Specialization: Education Management.  Code: 9 14 01 14

3. PhD. Candidate: Le Anh Duc

4. Scientific supervisors:

1. Prof.Dr. Sc. Nguyen Minh Duong

2. Dr. Phan Chinh Thuc

5. Training Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences (VNIES)

6. New contributions of the thesis

In theory: Applying the Circular Training Model and the functions of management, the thesis has built a theoretical basis for the management development programme is based on relations approach of College and Business, including (1) Manage determining training needs; (2) Manage planning and design training; (3) Manage training deployment and (4) Manage Evaluate the results of the prorgamme.

In practice: This thesis assesses the situation of developing programme and managing the development of current programme at colleges in Dong Nai, discovering the strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT).

The relations has the basic weaknesses: (1) There is no specialized department to act as a bridge between the College and the Business to advise the Principal to manage the development programme and still not be linked and supported by each other in training technical personnel; (2) The parties are not aware of the content and management methods for development programme between Colleges and Business; (3) There is no suitable coordination mechanism between College and Businesses in the management of development programme, so the coordination between College and Businesses has not achieved the desired results; (4) The Business have not fully played their role when participating in the management activities of the College's development programme.

This thesis proposed 05 management solutions to develop programme to help Colleges in Dong Nai to train human resources: SOLUTION 1: Establish a specialized team for development programme; SOLUTION 2: Train to development programme members based on the relations approach of College and Business; SOLUTION 3: Develop a coordination mechanism between Colleges and Business for management development programme; SOLUTION 4: Develop criteria and indicators to evaluate the management development prorgamme is based on relations approach of College and Business; SOLUTION 5: Set up a 2-ways information system between College and Business in determining training needs.

This thesis has tested (SOLUTION 1) and (SOLUTION 2), simultaneously tested all solutions. Experimental and assay results confirmed that the proposed solutions are necessary and highly feasible and can be implemented in practice.

 

                                                                   Ha Noi, Aug 22, 2019

Tin khác