Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp” của NCS Nguyễn Đăng Lăng

02/07/2020 14:28 GMT+7
Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

- Tên luận án: Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp

- Tên chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số : 9 14 01 14

- Tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đăng Lăng.

- Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn 

                        Người hướng dẫn 1: PGS.TS Ngô Quang Sơn

                        Người hướng dẫn 2: PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan

- Tên cơ sở đào tạo: Viện khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã tiếp cận, cụ thể hóa một số nội dung, quan điểm của lí thuyết quản lí nguồn nhân lực vào việc nghiên cứu, qui hoạch, dự báo về hoạt động phát triển ĐNGV trong bối cảnh đổi mới đổi mới giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Đã nghiên cứu sâu các vấn đề phát triển ĐNGV bao gồm: tuyển dụng; giáo dục, đào tạo- bồi dưỡng; phát triển bền vững từng giảng viên và cả đội ngũ; các chính sách liên quan nhằm nâng cao hiệu quả lao động.

Luận án đã đưa ra các yêu cầu năng lực đối với giảng viên nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong bối cảnh đổi mới GDNN. Đặc biệt, luận án đã xác định được 3 loại nhu cầu sát hợp và cấp thiết cần đào tạo- bồi dưỡng đối với ĐNGV của các trường cao đẳng vùng ĐBSH; từ đó, xác lập những biện pháp cụ thể giúp các trường triển khai thực hiện để nâng cao phẩm chất, năng lực ĐNGV, coi đây là cơ sở nền tảng, là yếu tố quyết định và hướng tiếp cận để mỗi GV phấn đấu đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Đã đánh giá thực trạng về đội ngũ giảng viên (ĐNGV) và phát triển ĐNGV các trường cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH). Đồng thời phân tích làm rõ tình hình phát triển ĐNGV trong thực tiễn, mặt mạnh, mặt yếu, mức độ thành công, những nguyên nhân của tồn tại, bất cập của các biện pháp phát triển ĐNGV mà các trường cao đẳng vùng ĐBSH đã áp dụng trong thời gian vừa qua.

Luận án đề xuất 6 nhóm giải pháp thực hiện cụ thể có tính hệ thống và toàn diện phù hợp với đặc thù của trường cao đẳng vùng ĐBSH. Hệ giải pháp được đề xuất trong luận án có đủ cơ sở để triển khai đại trà trong các trường cao đẳng vùng ĐBSH nói riêng và các trường cao đẳng khác trong bối cảnh đổi mới GDNN.

- Name of the PhD thesis: Developing the lecturers of colleges in the Red River Delta in the context of innovation occupational education.

- Name of the specialized major: Education Management. Code: 9 14 01 14

- Name of PhD Student: Nguyen Dang Lang.

- Scientific title, academic degree, name of the supervisors:

            The supervisor 1: Assoc. Prof. PhD. Ngo Quang Son

            The supervisor 2: Assoc. Prof. PhD. Do Thi Bich Loan

- Name of the training institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

NEW CONTRIBUTIONS OF THE PHD THESIS

The PhD thesis has approached and detailed some contents and viewpoints on the theory of human resource management in the research, planning and forecasting of the development of lecturers in the context of innovation in occupational education. It has studied in-depth issues on development of lecturers including: recruitment, education, training - fostering; sustainable development of each lecturer and all lecturers; relevant policies in order to improve labor efficiency.

The PhD thesis has set capacity requirements for lecturers to meet the tasks in the context of innovation in occupational education. In particular, the PhD thesis has identified 3 types of close and urgent needs for training and fostering for lecturers of colleges in the Red River Delta; since then, it sets up specific measures to help colleges implement to improve the quality and capacity of lecturers, considering this as the foundation, the decisive factor and approach to each lecturer in order to strive to achieve regional and international standards.

It has assessed the status of lecturers and development of lecturers of colleges in the Red River Delta. At the same time, it analyzes and clarifies the situation on development of the lecturers in practice, the strengths, weaknesses, the degree of success, the causes of existence and shortcomings of the measures for development of the lecturers which the colleges in the Red River Delta have recently applied.

The thesis proposes 6 groups of solutions, systematic and comprehensive implementation measures that are suitable to specific characteristics of the colleges in the Red River Delta. The system of measures proposed in the PhD thesis has sufficient basis to implement massively in colleges of the Red River Delta in particular and other colleges in the context of innovation in occupational education. 

Thông tin chi tiết 

Tin khác