Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo ngành Kiến trúc trình độ đại học theo tiếp cận TQM tại Trường Đại học Xây dựng” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thành

13/02/2020 16:45 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo ngành Kiến trúc trình độ đại học theo tiếp cận TQM tại Trường Đại học Xây dựng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên đề tài luận án: Quản lý chất lượng đào tạo ngành Kiến trúc trình độ đại học theo tiếp cận TQM tại Trường Đại học Xây dựng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                          Mã số 9 14 01 14

Họ và tên NCS: Nguyễn Trung Thành                

 
Khoá đào tạo 2016 - 2019

Người hướng dẫn khoa học:         1. PGS. TS Nguyễn Tiến Hùng

2. TS Nguyễn Thanh Tùng

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

 NỘI DUNG NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Hệ thống hoá và phát triển cơ sở lí luận về quản lý chất lượng đào tạo ngành Kiến trúc trình độ đại học theo tiếp cận TQM tại cấp độ chương trình đào tạo: Bản chất của TQM, văn hoá chất lượng, đảm bảo chất lượng, kết nối văn hoá chất lượng và đảm bảo chất lượng trong TQM..., làm tiền đề đề xuất Quy trình, nội dung và đặc biệt là Khung tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo liên quan theo chu trình cải tiến liên tục P-D-C-A.

2. Xây dựng dựng được bức tranh thực trạng vấn đề nghiên cứu tại Trường Đại học Xây dựng, thông qua xây dựng bộ Phiếu hỏi ý kiến với các đối tượng liên quan để khảo sát và phân tích, đánh giá thực trạng, dựa trên kết quả nghiên cứu về lý luận và đặc biệt là Khung tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo trên.

3. Đề xuất được 06 giải pháp cấp thiết và khả thi theo kết quả khảo nghiệm và thử nghiệm/khảo nghiệm sâu, đặc biệt là Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo và quy trình đảm bảo chất lượng bên trong, quy trình tự đánh giá để cải tiến liên tục theo chu trình cải tiến liên tục P-D-C-A, cũng như các giải pháp thực hiện nhằm phát huy thế mạnh để khắc phục được các hạn chế và nguyên nhân của thực trạng vấn đề nghiên cứu.

 

 

Thesis: TQM-Based Quality Management of Undergraduate Architecture Training at The National University of Civil Engineering

Major: Education Management                             Code: 9 14 01 14

Ph.D. Student: Nguyen Trung Thanh                  Couse: 2016 - 2019

Supervisors: 1. A. Prof. Dr. Nguyen Tien Hung

2. Dr. Nguyen Thanh Tung

Academic Institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences

 THE NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS

1. The thesis has systematized and developed the theoretical basis for training quality management in higher education of architecture according to TQM approach at the curriculum level: The nature of TQM, Quality Culture Quality Assurance, connecting Quality Culture and Quality Assurance in TQM..., those are the premise to propose the Process, Content and especially the Standard framework, related criteria and indicators according to the P-D-C-A.

2. The internal content has described the current situation of research issues at NUCE, through the creation of a set of questionnaires with stakeholders to survey, analyze and assess the situation, based on research results on theory and especially the Standard framework, related criteria and indicators.

3. Proposing 06 urgent and feasible solutions according to the results of testing and in-depth testing, especially the Standard framework, criteria and indicators, internal quality assurance process, self-assessment process for continuous improvement according to P-D-C-A, as well as implementation solutions to promote advantage and overcome the limitations, causes of the current situation of research issues.

Tin khác