Thông tin luận án: “Dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thanh

05/12/2019 10:53 GMT+7
Thông tin luận án: “Dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ” ; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán; Mã số; 9 14 01 11

Tên luận án: “Dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ”

            Chuyên nghành: Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán

            Mã số: 9 14 01 11

            Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trung Thanh

            Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Tôn Thân;

                                                         2. TS. Đặng Thị Thu Thủy

            Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

            Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án.

- Phân tích và chỉ ra được sự cần thiết về dạy học theo hướng vận dụng thuyết đa trí tuệ.

- Làm rõ được một số vấn đề dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ như:

+ Dạy học theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ thể hiện được tính nhân văn trong giáo dục.

+ Xác định được quan niệm về dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ.

+ Đưa ra phương thức dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ.

- Tìm hiểu thực trạng dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ.

- Đề xuất được các định hướng xây dựng và thực hiện các biện pháp DH Hình học THCS theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ.

- Đề xuất được sáu biện pháp sư phạm trong dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ

- Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của biện pháp đề xuất.

 

Name of Thesis: "Middle School Geometry teaching towards the applications of Theory of Multiple Intelligences

Major: Theory and Methodology of Mathematics Teaching

Code: 9 14 01 11

PhD student: Nguyen Trung Thanh

Supervisor:        1. Assoc. Prof. Dr. Ton Than;

                            2. Dr. Dang Thi Thu Thuy

Training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

Brief summary of theoretical and academic contributions from the research study of the thesis

- Analyzing and point out the necessity of teaching towards the application of Theory of Multiple Intelligences

- Clarifying some problems Theory of Multiple Intelligences such as:

+ Humanities in Education shown in Teaching the application of Theory of Multiple Intelligences

+ Identifying the concept of teaching Geometry at Middle Schools towards the application of Theory of Multiple Intelligences

+ Identifying the concept of teaching Geometry at Middle Schools towards the application of Theory of Multiple Intelligences.

+ Providing some geometry teaching methods towards the application of Theory of Multiple Intelligences

- Identifying the current situation of Middle school geometry teaching towards the application of Theory of Multiple Intelligences

- Proposing some orientations to build and implement geometry teaching methods for middle school students towards the application of Theory of Multiple Intelligences.

- Proposing 6 teaching methods in middle school geometry teaching towards the application of Theory of Multiple Intelligences

- Organize pedagogical experiments to check the feasibility and effectiveness of the proposed measures

Tin khác