Thông tin luận án: "Dạy học Toán cao cấp theo hướng phát triển tư duy phân tích cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế, kĩ thuật” của NCS Nguyễn Thị Dung

29/06/2020 09:08 GMT+7
Thông tin luận án: "Dạy học Toán cao cấp theo hướng phát triển tư duy phân tích cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế, kĩ thuật” ; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: Dạy học Toán cao cấp theo hướng phát triển tư duy phân tích  

cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế, kĩ thuật 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số:  9 14 01 11

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Dung

Cán bộ hướng dẫn: TS. Trần Đình Châu

                                PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Xác định được quan niệm về tư duy phân tích, một số biểu hiện của tư duy phân tích của sinh viên đại học khối ngành kinh tế, kĩ thuật trong dạy học Toán cao cấp.

- Xác định được quan niệm về dạy học Toán cao cấp theo hướng phát triển tư duy phân tích cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế, kĩ thuật.

- Tìm hiểu thực trạng dạy học dạy học Toán cao cấp theo hướng phát triển tư duy phân tích cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế, kĩ thuật.

- Đề xuất được năm biện pháp sư phạm trong dạy học Toán cao cấp theo hướng phát triển tư duy phân tích cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế, kĩ thuật.

- Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất.

Nội dung của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên trong dạy học Toán cao cấp ở đại học.

Thesis topic: Teaching Advanced Mathematics towards developing analytical thinking for university students majoring in economics and engineering 

Major: Theory and teaching methods for Mathematics

Code: 9 14 01 11

Researcher: Nguyen Thi Dung.

Supervisor: Dr. Tran Dinh Chau

                   Ass. Prof. Dr. Do Tien Dat

Training institution: The Vietnam National Institute of Educational Science

 NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

- To determine the concept of analytical thinking, some manifestations of analytical thinking of university students majoring in economics and engineering in Advanced Mathematics teaching.

- To determine the concept of teaching Advanced Mathematics in the direction of developing analytical thinking for university students majoring in economics and engineering.

- To investigate the current situation of teaching Advanced Mathematics in the direction of developing analytical thinking for university students majoring in economics and engineering.

- To propose five pedagogical methods in Advanced Mathematics teaching in the direction of developing analytical thinking for university students majoring in economics and engineering.

- To conduct pedagogical experimentation in order to initially test the feasibility and effectiveness of proposed methods.

The contents of the thesis can be used as a reference for lecturers and students in teaching Advanced Mathematics at the universities.

Tin khác