Thông tin luận án: “Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm” của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Huyền

22/11/2019 09:13 GMT+7
Thông tin luận án: “Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm” ; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Họ tên NCS: Phạm Thị Huyền

Tên đề tài luận án: “Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm”

Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Giáo dục

Mã số: 9 14 01 02   

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tuyết Nga; PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Tên cơ sở đào tạo: Viện khoa học Giáo dục Việt Nam

* Về lí luận

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung lí luận về phát triển chương trình giáo dục nhà trường mầm non vào học phần “phát triển chương trình giáo dục mầm non”.

- Xác định được kỹ năng cụ thể của kỹ năng phát triển hương trình giáo dục  nhà trường mầm non (cấp độ nhóm lớp).

- Góp phần làm phong phú hơn về rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường (cấp độ nhóm lớp) cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm trong quá trình đào tạo bằng việc xây dựng một cấu trúc phức hợp của kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường và quy trình rèn luyện khoa học.

* Về thực tiễn

- Xây dựng được hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng phát triển chương trinh giáo dục trường mầm nonrubric đánh giá các mức độ kỹ năng phát triển chương trinh giáo dục nhà trường mầm non (cấp độ nhóm lớp) cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm.

- Chứng minh được tính ứng dụng của quy trình rèn luyện kỹ năng phát triển chương trinh giáo dục nhà trường (cấp độ nhóm lớp) trong các trường đại học đào tạo giáo viên mầm non trình độ cử nhân sư phạm.

 

* About the theory

- The research results of the thesis contribute to supplementing the theory of curriculum development base on preschool school into the section "Preschool Curriculum Development ".

- Identify specific skills of curriculum development base on preschool school (group level).

- Contribute to enriching training skills on curriculum developing base on preschool school (group level) for students in preschool education major with a bachelor's degree in pedagogy.

* About practice

- Building a system of exercises to training skills on curriculum developing base on preschool school (group level) for students in preschool education major with a bachelor's degree in pedagogy.

- Proving the applicability of the process of training skills on curriculum development base on preschool school (group level) for students in preschool education major with a bachelor's degree in pedagogy.

Tin khác