Thông tin luận án: "Quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực" của NCS Đào Thanh Hải

16/12/2019 10:37 GMT+7
Thông tin luận án: "Quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

- Tên luận án:  Quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực

- Ngành khoa học luận án: Khoa học giáo dục;           Mã số: 9 14 01 14

- Nghiên cứu sinh: Đào Thanh Hải

- Người hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS.TS Phan Văn Nhân

                                       Hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Đức Trí

- Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

- Nội dung đóng góp về mặt học thuật:

Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận về quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực bao gồm các nội dung: Vị trí, vai trò và nguyên tắc đánh giá; Sự khác nhau giữa đánh giá theo truyền thống và theo tiếp cận năng lực; Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá KQHT; Các loại hình, phương pháp và công cụ đánh giá; Lập kế hoạch đánh giá KQHT; Chỉ đạo đánh giá KQHT; Tổ chức thực hiện đánh giá KQHT; Kiểm tra/giám sát đánh giá KQHT. Luận án đã đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trường trung cấp; Điều kiện cơ sở vật chất; thực trạng đánh giá KQHT và quản lý đánh giá QHT của HS trung cấp theo tiếp cận năng lực.

Từ cơ sở lý luận và thực trạng, luận án đã đề xuất được hệ thống các giải pháp khoa học và hợp lý nhằm quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực, luận án đã xây dựng được bộ công cụ quản lý giá kết quả học của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo trong bối cảnh hiện nay.

- Dissertation title: Managing competency-based asessment of study results by technical secondary students

- Field: Education Science;                       Code: 9 14 01 14

- Candiate: Dao Thanh Hai          

- Supervior:  Supervior 1: Associate. Prof. Dr. Phan Van Nhan

                        Supervior 1: Associate. Prof. Dr. Nguyen Duc Tri

- Training institution: Viet Nam Institute of Education Science

- Summary of academic contributions:

The dissertation has built the theoretical basis for managing competency-based asessment of study results by technical secondary students, including: Position, role and principles of assessment; differences between the traditional approach and the competence-based approach; impacting factors on the study outcome assessment; models, methodologies and tools for the assessment; a blueprint for the assessment; guidance on the assessment; organization and operation of the assessment; audit/examination of the assessment. The dissertation has evaluated the current status of teachers, facilities, assessment and management of the study results by technical secondary students.

Based on the theoretical foundations and current status, this dissertation has recommended a system of scientific and practical solutions in order to manage competency-based asessment of study results by technical secondary students. It has also established a management tool set for the competency-based asessment of study results by technical secondary students to satisfy the training quality demand in the current context.

Thông tin chi tiết

Tin khác