Thông tin luận án "Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo quan điểm sư phạm tích hợp" của NCS Nguyễn Thị Liễu

31/07/2020 13:21 GMT+7
Thông tin luận án "Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo quan điểm sư phạm tích hợp"; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên luận án: Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo quan điểm sư phạm tích hợp

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

Mã số: 9 14 0102

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Liễu

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Trọng Rỹ

                                PGS.TS. Nguyễn Tuyết Nga

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Xây dựng khung lý thuyết của luận án bao gồm: khái niệm và bản chất của sư phạm tích hợp; sự vận dụng quan điểm sư phạm tích hợp vào quá trình day học; phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, những năng lực dạy học cần có của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

- Khảo sát thực trạng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

- Đề xuất được những biện pháp tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo quan điểm sư phạm tích hợp nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm kĩ thuật. Một là tổ chức dạy học các học phần nghiệp vụ sư phạm theo quan điểm sư phạm tích hợp nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm kĩ thuật. Hai là tổ chức thực tập sư phạm theo quan điểm sư phạm tích hợp nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm kĩ thuật.

- Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất.

 - Giảng viên giảng dạy nghiệp vụ sư phạm có thể sử dụng sản phẩm này như một tài liệu tham khảo cho việc tổ chức dạy học các học phần nghiệp vụ sư phạm và tổ chức thực tập sư phạm theo hướng phát triển năng lực cho sinh viên ở trường đại học sư phạm kĩ thuật.

Name of the thesis: Developing teaching competence for technology education students through pedagogical training from an integrated pedagogy viewpoint

Major: Theory and history of education

Code:  9140102

Ph.D. Student: Nguyen Thị Lieu

Scientific instructors: Assoc. Prof., Dr. Vu Trong Ry

                              Assoc. Prof., Dr. Nguyen Tuyet Nga

Training institution: Vietnam National Institute of Educational Sciences

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS :

- Building a theoretical background for developing teaching capacity for technology education students through pedagogical training under integrated pedagogy views: the concept and nature of the integrated pedagogy; the application of pedagogy viewpoint integrated into the learning process; developing the teaching capability for technology education students through pedagogical training, and necessary teaching capability for vocational educators.

- Conducting a survey to investigate current situations of teaching capacity for technology education students through pedagogical training.

- Proposing measures to organize pedagogical training in an integrated pedagogy viewpoint in order to develop teaching capability for technology education students. One is the organization of teaching pedagogical modules in an integrated pedagogy viewpoint in order to develop teaching capability for technology education students. The second is to organize pedagogical practice in an integrated pedagogy viewpoint in order to develop teaching capability for technology education students.

- Experimenting measures to organize a pedagogical training period under integrated pedagogy views to develop teaching capacity for students are proposed.

- Lecturers specialized at pedagogy can use this product as a reference for teaching pedagogical modules, and organizing pedagogical practice to develop teaching capability for students at technology education universities.

Tin khác