Thông tin luận án: "Quản lý trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay” của NCS Nguyễn Văn Cao

17/07/2020 14:37 GMT+7
Thông tin luận án: "Quản lý trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên đề tài: “Quản lý trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”.

Chuyên ngành: Quản lí Giáo dục                      Mã số: 9 14 01 14

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Cao                   Khóa: 2015

Người hướng dẫn:            1. GS.TS. Trần Công phong

                                    2. PGS.TS. Phạm Minh Mục

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã hệ thống hóa những nghiên cứu về trường trung học phổ thông ngoài công lập (THPT NCL) và quản lý các trường THPT NCL của các nước trên thế giới và Việt Nam. Từ đó, bổ sung, làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản, xây dựng được khung lí thuyết về quản lý các trường THPT NCL trong giai đoạn hiện nay.

Luận án phân tích, đánh giá thực trạng các trường THPT NCL và thực trạng quản lý trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Hà Nội, qua đó đã phát hiện những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong thực tiễn quản lý các trường THPT NCL.

Luận án xây dựng hệ thống các giải pháp quản lý trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Các giải pháp có mối liên hệ biện chứng với nhau. Kết quả khảo nghiệm và thử nghiệm các giải pháp đã chúng minh được tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp.

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần vào việc phát triển hệ thống các trường THPT nói chung và trường THPT NCL nói riêng.

 

Title: Managing non-public high schools in Hanoi in the current period

Major: Educational Management                                     Code: 9 14 01 14

PHD candidate: Nguyen Van Cao                                  Course: 2015

Supervisors:           1. Prof. Tran Cong Phong

                         2. Assoc.Prof. Pham Minh Muc

Training Institute: The Vietnam National Institute of Educational Sciences

NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS

The thesis has systematized studies on non-public high schools and managing non-public high schools of foreign countries and Vietnam. Since then, supplementing and clarifying the basic theoretical issues, building up a theoretical framework for management of non-public high schools in the current period.

The thesis analyzes and assesses the status of non-public high schools and the status of managing non-public high schools in Hanoi, thereby discovering the successes, limitations and causes of these in management practice of non-public high schools.

The thesis suggests a system of management solutions for non-public high schools in Hanoi in the current period. The solutions are dialectically related. The results of testing and experimenting solutions have proved their urgency and feasibility.

The research results of the thesis will contribute to develop the system of high schools in general and non-public high schools in particular.

Tin khác