Thông tin luận án “Quản lí chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo tại các trường đại học khối nông lâm trong bối cảnh hiện nay” của NCS Trần Nam Tú

14/08/2020 16:10 GMT+7
Thông tin luận án “Quản lí chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo tại các trường đại học khối nông lâm trong bối cảnh hiện nay”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

1. Tên Luận án: Quản lí chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo tại các trường đại học khối nông lâm trong bối cảnh hiện nay

2. Thuộc chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 9 14 01 14

3. Tên nghiên cứu sinh và khóa đào tạo: Trần Nam Tú, Khóa 2016 – 2019

4. Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn :

- GS.TS. Trần Công Phong

- TS. Trịnh Thị Anh Hoa

5. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

6. Nội dung ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:

6.1. Về lí thuyết

- Trên cơ sở lí thuyết về nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao tri thức, gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo, luận án xây dựng cơ sở lí thuyết về chuyển giao và quản lí chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo.

- Xác định các tiêu chí (biểu hiện) chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo trong các trường đại học khối nông lâm.

6.2. Về thực tiễn

- Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng chuyển giao và quản lí chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo trong các trường đại học khối nông lâm.

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm quản lí chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo trong các trường đại học khối nông lâm, góp phần tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học và đào tạo, đổi mới nhận thức, tư duy quản lí và nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học.

- Phân tích mối tương quan về tính cấp thiết và tính khả thi của từng giải pháp đối với tiêu chuẩn (biểu hiện) chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo để có cơ sở lựa chọn những giải pháp phù hợp, hiệu quả với từng nội dung quản lí chuyển giao.

- Thử nghiệm giải pháp đề xuất hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo đánh giá mức độ hiệu quả công tác quản lí chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo trong các trường đại học khối nông lâm trong bối cảnh hiện nay.
 

INFORMATION OF THE THESIS

1. Thesis: Management of transferring scientific research results into training at agriculture and forestry universities in the current context

2. Major: Education Management                      Code: 9 14 01 14

3. Ph.D. Student: Tran Nam Tu                          Couse: 2016 - 2019

4. Supervisors:         1. Prof. Dr. Tran Cong Phong

2. Dr. Trinh Thi Anh Hoa

5. Academic Institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences

6. New contributions of the thesis

6.1. Theory

- Based on theories of scientific research, training, knowledge transfer, linking scientific research and training, the thesis has developed theoretical framework on transferring and management of TSRR into training.

- The thesis has identified the criteria (manifestations) of TSRR into training at agriculture and forestry universities.

6.2. Practice

- Surveying, analyzing and evaluating the current status transferring and management of TSRR into training at agriculture and forestry universities.

- Proposing major solutions to manage TSRR into training at agriculture and forestry universities, contributing to strengthening linking scientific research and training, innovating awareness, management thinking and improving quality of teaching and learning at universities.

- Analysing the correlation of necessary and feasibility of each solution with standard (manifestation) of TSRR into training in order to choose suitable and effective solutions for each transfer management content.

- Testing proposed solution of a system of stantdards, criteria and indocators to evaluate the effectiveness of managemen of TSRR into training at agriculture and forestry in the current context.

Thông tin chi tiết 

Tin khác