Thông tin luận án “Dạy tập làm văn cho học sinh lớp bốn khó khăn về viết học hòa nhập” của NCS Nguyễn Thị Lan Anh

10/08/2020 09:10 GMT+7
Thông tin luận án “Dạy tập làm văn cho học sinh lớp bốn khó khăn về viết học hòa nhập”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số; 9 14 01 02

Tên luận án: Dạy tập làm văn cho học sinh lớp bốn khó khăn về viết học hòa nhập

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục;   Mã số: 9 14 01 02

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lan Anh     

Người hướng dẫn khoa học:        PGS.TS. Nguyễn Đức Minh;

PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Về lý thuyết

1/ Làm sáng tỏ một số khái niệm liên quan đến đề tài như: Khó khăn về viết, Học sinh khó khăn về viết, văn bản và tạo lập văn bản, Tập làm văn và dạy tập làm văn, Giáo dục hòa nhập;

2/ Xây dựng khung lí thuyết về dạy học cho học sinh KKVV học  hòa nhập;

3/ Xây dựng quy trình thiết kế các bộ công cụ đánh giá; Xây dựng các bộ công cụ đánh giá sàng lọc, bộ công cụ đánh giá năng lực của học sinh KKVV, bộ công cụ đánh giá thực trạng dạy học trong lớp học có học sinh KKVV.

Về thực tiễn

1/ Sàng lọc 1194 HS nghi ngờ KKVV; Đánh giá thực trạng năng lực viết của 75 học sinh KKVV sau đánh giá sàng lọc; Đánh giá được thực trạng dạy học sinh KKVV trong trường hòa nhập;

2/ Một số biện pháp dạy TLV cho HS lớp bốn KKVV học hoà nhập có thể áp dụng ngay trong thực tiễn.

Kết luận của Luận án:

- KKVV là một dạng KKHT đặc thù cùng với KKVĐ và KKVT. Thế giới đã có nhiều các công trình nghiên cứu về KKVV, tiếp cận theo hai góc độ: Y học và Tâm lí học, Giáo  dục học. KKVV không liên quan đến khả năng nhận thức của HS. KKVV chỉ can thiệp bằng giáo dục, không tác động y tế.

- Thực trạng khó khăn về viết trong trường tiểu học như thế nào? KKVV hiện đang học trong trường TH là 5.8%. Tỉ lệ này tương thích theo một số nghiên cứu quốc tế. Chẳng hạn, nghiên cứu của Harris & Graham (1992, 1996), Troia (2005) cho thấy: Khoảng5 - 8% trẻ em có tuổi viết chậm từ 12 đến 36 tháng so với mong đợi. Những đặc điểm khả năng viết của học sinh KKVV như được mô tả trong ICD 10, F81.0 về rối loạn đặc hiệu về viết.

- Trong phạm vi đề tài, tác giả đã tiến hành các bước đánh giá: Sàng lọc KKVV; Đánh giá chỉ số trí tuệ để loại trừ KKVV là học sinh khuyết tật trí tuệ; Đánh giá năng lực hiện có của HS.

Các bộ công cụ đánh giá được xây dựng, thử nghiệm trên diện rộng và chứng minh được tính khả thi, độ tin cậy.

Đề tài đã đánh giá sàng lọc với 1194 HS lớp bốn có kết quả học tập môn tiếng Việt thấp và đánh giá đặc điểm đối với 75 HS KKVV, thực nghiệm 3 HS KKVV ở TP. Hà Nội;

Trong môi trường GDHN, học sinh KKVV được tham gia học tập cùng với HS khác theo một nội dung, chương trình. Tuy nhiên, các em cần nhận được những hỗ trợ về giáo dục cá nhân. Điều chỉnh trong dạy học và tiếp cận các PPDH đặc thù là biện pháp hữu hiệu giúp GV thành công trong dạy học HS KKVV.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đáp ứng với mục đích ban đầu đề ra.

INFORMATION ON PHD ’S THESIS

Teaching writing to grade 4 students with dysgraphia studying in the inclusive education environment

Major: Theory and history of Education

Code: 9 14 01 02

Full name: Nguyen Thi Lan Anh                                 

Supervisors:

                   1. Assoc. Prof. Nguyen Duc Minh

                    2. Assoc. Prof. Nguyen Thi Hanh

Training Institute: Viet Nam National Institute of Educational Sciences

Contributions of the thesis:

Theory

1/ Clarify several concepts related to topics such as Dysgraphia, students have difficulty in  writing and creating text; writing and  writing teaching, Inclusive Education;

2/ Build a theoretical framework to teach students with dysgraphia to study inclusively;

3/ Build the process for designing assessing tools; Build screening assessing tools, tools to assess the ability of students with dysgraphia, tools to assess the teaching condition in class having students with dysgraphia.

Practices

1/ Screen 1194 students suspected having difficulty writing; assess the   real  capacity to write of  75 students with dysgraphia  after screening assessment; assess the actual situation of teaching students with dysgraphia in inclusive school;

2/ Some methods to teach students with dysgraphia writing and studying inclusively can be applied

 Conclusion of the thesis:

1/ Dysgraphia is a typical type of learning disabilities, along with dyslexia and  dyscalculia. In the world, there has been some research on  Dysgraphia from two perspectives: Medicine and psychology, Education studies. Dysgraphia does not relate to students ‘s ability to perceive. Dysgraphia  should be handled by educational methods, not medical treatments.

2/ How is  dysgraphia in elementary school ? The ratio of students with dysgraphia learning in primary school is 5.8%. This ratio is compatible with that in international studies. For example, according to the study of Harris & Graham (1992, 1996), Troia (2005) about 5 - 8% of children know how to write 12 to 36 months later than the expected age. The writing ability of students with dysgraphia is  described in the ICD 10, F81.0 about the specific writing disorder.

3/ Within this topic, the author has conducted evaluation steps: screen, exclude, intellectual disabilities and assess available capacity, as well as difficulties of  students. The assessing tools were built and tested extensively and have proved its viability and reliability. Within this topic, 1194 students in grade 4 whose Vietnamese result is low were screened, the characteristic of 75 students with dysgraphia was assessed; and the tools were tested on 3 students with dysgraphia in Hanoi. In the inclusive education environment, students with dysgraphia study the same content and curriculum as other students. However, they  should be provided with support regarding personal education. Adjustments in teaching and the way to approach specific teaching methods are effective ways that make teachers successful in teaching students with dysgraphia.

The researching result has met the original purposes.

Tin khác